วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

สมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล/ เมื่อจันทร์ที่ 21 พ.ย.65 ที่ผ่านมา นางลลิดา สาลักษณ์ นายกสมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่นเข้า ร่วมประชุมอังคารที่ 22 พ.ย.65 “ประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล (จำลอง) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางลลิดา สาลักษณ์ นายกสมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น

ด้วยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มีความมุ่งหวังในการ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการละเมิดสิทธิ์ในสังคม ครอบคลุมทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ และ สิทธิด้านเอดส์ ทั้งในมิติของการไปรับบริกสุขภาพ การศึกษา กรทำงาน การเข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆ การผลักดันกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านเอดส์ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ติดเชื้อและกลุ่มประชากร หลักรวมถึงกลุ่มประชากรทั่วไปในสังคม การพัฒนาให้เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านเอดส์ และการให้การช่วยเหลือเคส การพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดการตีตรา และขจัดเลือกปฏิบัติทั้งในสถานศึกษา ที่ทำงาน หน่วยบริกสุขภาพ ชุมชนและการตีตราตนเอง รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกัน แบ่งแยก เหมารวม และเลือกปฏิบัติ

คุณจารุณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

โดยที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานด้านการลดการตีตราและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยการสนับสนุน งบประมาณของ สำนัก 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ “โครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประซากรเปรวะบาง พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล” ทั้งนี้ระหว่างทางของการผลักดันให้เกิดกฎหมายดังกล่าวขึ้น ทางมูลนิธิฯเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้เรื่องของสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล (จำลอง) ครั้งที่ 2 ขึ้น หมายเหตุ**เนื่องจากการจัดตั้งสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเป็นไปตามที่ร่างพระราชบัญญัติขจัดการ เลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. (ภาคประชาชน)

ในวันเดียว วันที่ 21 พ.ย.65 เช้า 08.00 น. ประชุมทาง ZOOM งานแถลงนโยบาย “ฟังนักการเมือง หยุดวิกฤตเด็กด้วยสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์โดยคณะขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเสนอพรรคการเมืองทบทวนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาทต่อเดือน ผลักดันให้เป็นจริง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566