มข.อุทิศเพื่อสังคมจัดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

10 ก.ย. 2020
1025

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะ/หน่วยงานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับพิธีเปิดงาน“มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิชาต่างๆ ตัวแทนนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีเปิดยังมี นายอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนส่วนราชการ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ประธานชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงกลองทัด โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การแสดงวงโปงลางสินไซ โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งชาวมหาวิทยาลัยได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชนไม่ว่าจะทำอะไรเราจะนึกถึงการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
“การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างมากจากผู้ให้บริการคือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนความอนุเคราะห์สถานที่ของสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งการออกมาครั้งนี้เราได้นำบริการออกมาสู่ประชาชน โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีโรงพยาบาล มีกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ออกไปบริการในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เรายังไม่มีโอกาสมาจัดบริการในเมือง ซึ่งครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยที่เราจะได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องในครั้งต่อไป” อธิการบดีกล่าว

มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSV แก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นมหกรรมการบริการชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่สุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยจัดขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม และเพื่อปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกในการรับใช้สังคมโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานและบริการที่มาร่วมในกิจกรรมประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี(CARI) ให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ (Urine urine strip) พร้อม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมการตรวจคัดกรอง ตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี นิทรรศการให้ความรู้อาหารปลอดภัย โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้บริการ dki ตรวจคัดกรองโรคไต เจาะเลือด ปัสสาวะ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคไต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของโครงการ CKDNET app CKD รักษ์ไต และเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร 37ราย ทั้งสินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมให้บริการ เปิดรับบริจาคโลหิตพร้อม มอบหน้ากากอนามัยผ้าจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์นำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟันและ ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมให้บริการให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้าวัยเด็กและวัยรุ่น การประเมินภาวะเครียด ซึมเศร้า และการติดสุรา ในวัยผู้ใหญ่ พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ประเมินด้านความจำ ความจำเสื่อม สมองเสื่อมในวัยสูงอายุ เครือข่ายวิทยุชุมชน เข้าร่วมให้ความรู้และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การแสดงดนตรี ร้องเพลงและเกมมหาสนุก  สำนักหอสมุด เข้าร่วมให้บริการ  KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน ให้บริการด้านการอ่าน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหนังสือ และมุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งการอ่าน   กองกฎหมาย เข้าร่วมให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ เป็นต้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมให้บริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  สาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมให้บริการ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก การบริการระงับปวดและฝังเข็ม

ที่มา/https://th.kku.ac.th/32002/