วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มทบ.23 จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 65


   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียน นักศึกษา จากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน


   พล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่าการดำเนินโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 นี้ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชน เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรักชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้หน้าที่ของพลเมืองการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันความเสี่ยงในการในชีวิตของวัยรุ่น เอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม สอดแทรกการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเยาวชนในวัยเดียวกัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566