วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กรมเจ้าท่าปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

โครงการ “เจ้าท่าปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำอีสานเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปลูกต้นไม้ จำนวน 5,999 ต้น ปล่อยปลา จำนวน 199,999 ตัว

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 บริเวณแม่น้ำยัง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ประธานในพิธีเปิด โครงการ “เจ้าท่าปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำ นำอีสานเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครพนม นายกเทศมนตรีตำบลแวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ผู้นำท้องถิ่น ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มีโครงการพัฒาต่อยอดจากปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินโครงการ “จภ.7 ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกต้นไม้ 7 เดือน 7,777 ต้น” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภายใต้โครงการ “เจ้าท่าปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำน้ำอีสานเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2565

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ได้ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน ดำเนินกิจกรรมการขุดลอก พัฒนาฟื้นฟูลำน้ำ ปลูกต้นไม้ จำนวน 5,999 ต้นและปลือยปลา จำนวน 199,999 ตัว เพื่อสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างปา” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้วอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถผฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งอาหาร ฟื้นฟูคืนสภาพแม่น้ำยัง ให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ เสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานประมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บริษัทธรรมสรณ์จำกัด DOS ประเทศไทย นายมงคล ฐทามาตย์ ผู้จัดการท่าทรายมงคลทรายทอง ร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นชิงชัง พะยูง พะยอม ยางนา อินทนิล ต้นไม้ป่า ต้นไม้ประจำถิ่นในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047