วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

โออาร์ส่งเสริมชุมชนมุ่งสู่การปลอดขยะสร้างขยะทำเงิน จัดโครงการ”ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง” แยกขยะให้เป็นเงิน

โออาร์ส่งเสริมชุมชนมุ่งสู่การปลอดขยะสร้างขยะทำเงิน จัดโครงการ”ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง” แยกขยะให้เป็นเงิน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และพนักงาน ร่วมกับ คณะทำงานรักษ์ แอท หนองกุง ภายใต้โครงการ TOGETHER พื้นที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรม “ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง” สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน ผ่านกิจกรรมให้บริการคัดแยก ชั่งตวงและฝากขายขยะ โครงการ “ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง  1/2565”  มีชุมชนในพื้นที่ร่วมนำขยะมาขาย จำนวน 30 คน ปริมาณขยะรีไซเคิลรวมทั้งสิ้น 702.3 กิโลกรัม เป็นการสร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันจะนำมาซึ่งแรงจูงใจ เกิดความตระหนักรู้  เป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดขยะในชุมชนได้

      สำหรับโครงการ รักษ์ แอท หนองกุง ขอนแก่น เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมุ่งสู่งชุมชนปลอดขยะดำเนินกิจกรรมโดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TOGETHER  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านชีวิตสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบๆคลังปิโตรเลียมขอนแก่นพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมขอนแก่น มีการเข้าดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเช่น การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมแก้ไขปัญหาด้านกาจัดการขยะ สามารถขยายผลกลายเป็นชุมชนปลอดขยะ หรือ ชุมชน Zero Waste ได้ ตลอดจนได้สร้างอาชีพให้ชุมชน พัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
 OR เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจสุขภาพและความงามต่อเนื่อง เดินหน้าจับมือกับผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากเกาหลีใต้ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ในการชอปปิ้งครบวงจรแก่ผู้บริโภค