วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

(มีคลิป)มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น

มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ มข.และการบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร,มข., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการขับเคลื่อน โดยมีนักวิชาการ,นักวิจัย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาภาคการเกษตรกรรม สนับสนุนเทคโนโลยี ผลงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งนี้ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย

” ปัจจุบันพบว่าเกษตรรุ่นใหม่มีกว่า 18,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจขาดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ความร่วมมือครั้งนี้จึงจะเป็นพลังในการเสริมทัพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ภาคการเกษตรแข็งแกร่งขึ้น ซึ่ง ทั้ง 4 องค์กรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ ธกส.เป็นแหล่งเสริมเงินทุน ขณะที่สมาคมศิษย์เก่าเป็นพลังเสริมทัพบุคลากรที่จะพัฒนางานด้านการเกษตรในภาพรวมต่อไป”

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือ มี 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่  กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นครั้งที่ 2 โดยสืบเนื่องเพื่อสานต่อการบันทึกความเข้าใจครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันในการพัฒนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ใหญ่และมีบุคลากรมากที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยมีเกษตรตำบล หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ที่ทำงานในในพื้นที่และพัฒนาเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรในชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของสังคมไทย

และ ฉบับที่ 2 การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        “ในการร่วมมือทางวิชาการทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน 4 ปี นับจากวันลงนาม และอาจมีการลงนามในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อสานงานต่อในระยะต่อไปอีก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมและเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันทราบมาว่า ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งจะได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายและแผนการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละส่วนของโครงการหรือกิจกรรมย่อยต่อไป” 

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม    และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาต่อไป

       จากนั้น ผู้บริหาร 4 หน่วยงาน ได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานความร่วมมือที่ผ่านมา ผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมชมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนนตามแนวทางวนเกษตรของธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินกิจกรรมของ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
มทบ23 “ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
“ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ขอนแก่น จัดงานใหญ่อลังการ พิธีฉลองโล่พระราชทาน ๙ โล่
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย