วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พร้อมนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจน จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดมรรคผดุงศรี หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP Logbook ตามโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


       นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักเมตตาธรรม คือความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ในการจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดทิฎฐธัมิกกัตถะประโยชน์ อันหมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุฎฐานสัมปทา คือ ความถึงพร้อมในการขยันหา ทั้งในความรู้และการทำหน้าที่  อารักขสัมปทา มีความพร้อมในการรักษาสิ่งต่างๆ ที่ได้มาโดยถูกวิธี รู้จักประหยัด รู้จักเก็บอดออม กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดีเป็นมิตร และสมชีวิตา ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ โดยอาศัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นต้นทาง สร้างสังคมชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดและสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร” ตลอดไป”

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566