วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565

18 พ.ค. 2022
110

ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)กลุ่มวิชาการ และนายธนัฏ ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน  พร้อมทั้งคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน  ร่วมให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนอย่างใกล้ชิด


    นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าวันนี้เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรก อากาศสดใส การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ทุกหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนมีหน้าที่สำคัญ ขอให้มีความสุขกับการทำงานปีการศึกษา2565 ขอให้เป็นปีแห่งความรักความสามัคคีให้เกียติให้กำลังใจให้ความไว้วางใจ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเรา ชมพูฟ้าเหลืองได้ตระหนักปฏิบัติด้วยดีเสมอมา พลังเหล่านี้จะส่งผลซึ่งความสุข ความสำเร็จและความสมหวัง ของพวกเราของลูกๆครอบครัวขอนแก่นวิทยายนด้วยความเคารพ รัก เชื่อมั่นและศรัทธาพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน


   นายศักดาเดช กล่าวอีกว่าแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อม และการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ตามรายละเอียดดังนี้ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 โดยนักเรียนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1และ เข็มที่ 3จำนวน 4,407คน คิดเป็นร้อยละ 93.08  และโรงเรียนประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ร้ออยละ100 โรงเรียนจัดเตรียมชุดตรวจ COVID 19 ด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองนักเรียนหรือผู้มีความเสี่ยง
   นายศักดาเดช กล่าวด้วยว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน (1  – 16พฤษภาคม 2565) ตามรายละเอียดดังนี้1)  จัดเตรียมความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียนโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน 2) จัดเตรียมอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องพยาบาล สนามกีฬา บริเวณโรงเรียนให้พร้อมปฏิบัติงานและการใช้งาน3) ทำความสะอาดห้องเรียน อาคาร ในข้อ 1) และ 2) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข4) จัดทำจุดคัดกรองครู นักเรียน และผู้เข้ามาติดต่อ บริเวณประตูเข้าโรงเรียน 2 จุด (ประตูที่ 1 และ 4) โดยที่จุดคัดกรองจะมีเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อวัดอุณหภูมิของนักเรียน ครู ผู้เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน5)    เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง นักเรียนผ่านทางเวปไซต์โรงเรียน  ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาสร้างความเข้าใจกับนักเรียนผ่านทาง Social Media


  นายศักดาเดช กล่าวเสรืมว่าแนวปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคในสถานศึกษเมื่อพบผู้ป่วยในสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาตรวจพบนักเรียน ครู บุคลากร ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระหว่างวัน ให้ดำเนินการดังนี้ แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาทราบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อนำส่งผู้ป่วยที่สถานพยาบาล และแจ้งผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจหาเชื้อ ปิดห้องเรียนที่นักเรียนติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาด  ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการควบคุมการแพร่เชื้อโรคในโรงเรียน  ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและร่วมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย


   นายศักดาเดช กล่าวทิ่งท้ายว่าส่วนแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเชื้อวงหนึ่งภายในโรงเรียนผู้ที่ทราบข้อมูลเป็นคนแรกให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียน ในทันที หากนักเรียนยังอยู่ในโรงเรียน ให้ทำการแยกนักเรียนที่มีความเสี่ยงไปกักตัวที่ Isolation Room ครูผู้ดูแลสวมชุด PPE ในการดูแลนักเรียนใน Isolation Room  ให้ทำการประเมินอาการ สัมภาษณ์ข้อมูลความเสี่ยง โดยแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลประสานผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อแจ้งข้อมูล และนำตัวกลับบ้านหรือส่งสถานพยาบาล ทำการสอบสวนโรค ปิดห้องเรียน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค รายงานข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้สัมผัสเชื้อในวงที่ 1ทำการตรวจ ATK และทำการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจ ATK ในวันที่ 5 – 7และ 13 – 14 นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสเชื้อ ผู้สัมผัสเชื้อวงที่ 2 หากไม่ได้ทำการป้องกันตนเอง ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
ภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน
“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น