วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ร.ร.สนามบิน” จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในโครงการ English Program

05 พ.ค. 2022
214

โรงเรียนสนามบินขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการ English Program
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร เป็นประธาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ตลอดจน น.ส.อินทุอร โควังชัย,นางกุลปรียา กากแก้ว,นายอรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการ นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ผช.ผอ.รร.สนามบิน นางภัคจิรา เนื่องภักดี หัวหน้าหลักสูตร English Program (EP) หัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย ป.1- ป.6 หัวหน้าสายชั้นมัธยม ครูผู้สอน และ ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนสนามบิน ร่วมเข้ารับการอบรมอย่างพอเพียง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วรชัย เพียทา วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.พนิตตา อุทัยเภตรา อาจารย์สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้


ดร.วรโชติ พัฒน์ดํารงจิตร ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในห้องเรียน English Program ของโรงเรียนสนามบิน ซึ่งในขณะนี้โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา มากมายเพราะฉะนั้นการเรียนการสอน ต้องเพิ่มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสนามบิน มากขึ้น


ดร.วรโชติ กล่าวเพิ่มเติมว่าฉะนั้นวันนี้ในการที่โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ขึ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำให้เข้าใจที่จะคิดในวิธีการเรียนการสอน สำหรับการเรียนรู้ของเด็กให้มากยิ่งขึ้น คิดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่โรงเรียนสนามบิน เพราะ โรงเรียนสนามบินขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ของจังหวัดขอนแก่น ในระดับชั้นประถม ฉะนั้นในการให้บริการแก่สังคม โดยทั่วๆไปอย่าง มากมายฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเรามีศักยภาพสอนภาษาต่างชาติ ก็จะสามารถพัฒนาเด็กของเรา ไปสู่อนาคตที่ดีให้มากขึ้น


ดร.วรโชติ กล่าวอีกว่าจากการกล่าวรายงาน จะเห็นว่าการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรในโครงการห้องเรียนพิเศษ Engish Program จัดขึ้นเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลถึงผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาภาษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจในการร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ทำให้การจัดการอบรมในครั้งนี้


ด้าน นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน กล่าวว่า สำหรับวันนี้โรงเรียนสนามบินขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันสอนภาษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานจัดขึ้นที่ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนสนามบินได้ยกระดับจาก Mini English Program เป็นโครงการ English Program เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียน จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับครูสามารถจัดการเรียนการสอนใน English Program ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง ทางโรงเรียนสนามบิน พร้อมจะเปิดเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ ในลักษณะ on site 100%
“เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร เพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ ให้เด็กๆในโครงการ English Program และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2565 นี้ เรามีความพร้อมเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรชาวต่างชาติ และบุคลากรของทางโรงเรียน ก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความเชื่อมั่น ในศักยภาพของโรงเรียนสนามบิน ในโครงการ English Program ของเรา”นายสมพงษ์ กล่าว
นายสมพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ Engish Program ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนครูชาวไทย และครูชาวต่างชาติ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการ English Programซึ่งการจัดอบรม ในครั้งนี้ ครู และบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการวัดประเมินผล ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนต่อไป

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้วงาน Piman Home Festival 2023  ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
เกษตรกรมหาสารคามเป็นปลื้ม เข้ารับมอบวัวแม่-ลูกจากผู้ใจบุญ นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มข.จับมือ เอไอเอ ยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลอีสาน พัฒนานักกีฬาท้องถิ่นสู่กำลังหลักสำคัญของชาติด้วยการกีฬาแบบครบศาสตร์
(มีคลิป)สสว. บุกขอนแก่น เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสุดฮิตส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีสาน
เห็ดเผาะฝนใหม่ออกวางจำหน่ายแล้ว ขาว-อ่อน-ไม่เหนียว เคี้ยวเพลิน ราคาทะลุ กก.ละ 700 บาท
ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จับกุมหนุ่มตกงานตะเวนลักรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น