วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

แม่ทัพภาค 2 ปลูก-แจกกล้ายางนาไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในหลายจังหวัดภาคอีสาน 10,999 ต้น

     เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพ่อ 10,999 ต้น โดยมี พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษกรรมาธิการ กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ,นายภูสิต สมจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ,พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ที่ กองพลทหารราบที่ 6 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

     โดยกองพลทหารราบที่ 6 และกองกำลังสุรนารี  ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรม “ปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ถวายพ่อ จำนวนกว่า 10,999 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 2565 และถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างในการอุทิศตน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ได้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ได้มีการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนา ในพื้นที่จังหวัดยโสธรเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ และประชาชน นำไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              ซึ่งการปลูกยางนา เป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยท่าน พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ มีดำริให้ กองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนา  เพื่อสนับสนุน มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการนำไปปลูก ในพื้นที่ต่างๆ  ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นำไปปลูกในพื้นที่ภายในค่ายทหาร รวมทั้งการนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ ตามที่มูลนิธิฯประสงค์ ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 6 มอบให้     กรมทหารราบที่ 16 จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนา เนื่องจากมีต้นยางนาเจริญเติบโตภายในค่าย จำนวนมาก และอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ ที่จะนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก

             การจัดตั้งศูนย์เพราะพันธุ์กล้ายางนา  คือ กรมทหารราบที่ 16 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนาขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น 3  พื้นที่ ตามที่ตั้งหน่วย     คือ กรมทหารราบที่ 16  จำนวน  2  โรงเรือน  เพาะพันธุ์กล้ายางนา ได้ 49,000 ต้น, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16  จำนวน   1  โรงเรือน  เพาะพันธุ์กล้ายางนา ได้ 82,000 ต้น  และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาราบที่ 16 จำนวน   1  โรงเรือน  เพาะพันธุ์กล้ายางนา ได้ 75,000 ต้น และปัจจุบัน เพาะพันธุ์กล้ายางนา ได้ 206,000 ต้น

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพ่อ วันนี้นั้นทั้งปลูกและแจกกล้ายางนาทั้งสิ้น  10,999 ต้น

///////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ

0956628047