วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

“มข.”จัดใหญ่!ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2

03 พ.ค. 2022
114

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ”และนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องวังเลิศ Smart Classroom ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กำหนดจัดโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 : SDG สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ และนิทรรศการผลงานShow and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นสู่เวทีสาธารณะ พร้อมสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมชุมชน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจน 8 องค์กรเศรษฐกิจ ของจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง


ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวว่าการจัดงาน “ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2” และร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อ SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมมต้นแบบ ในวันนี้ ตามที่ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา ได้กล่าวรายงานไปแล้วนั้น ต้องขอชื่นชมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีอีกครั้ง ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ ชุมชนเศรษฐกิจเข้มแข็งและความยั่งยืน พร้อมทั้งได้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำมาสร้างมูลค่าให้กับเกิดนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้
ด้วยความมุ่งมั่นของคณะฯ ในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) และพื้นที่อื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการยกระดับในทุก ๆ มิติ อันเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้อย่างโดดเด่น และก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ด้าน ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ “ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ” และนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน ในวันนี้


ดร.วิตติกา กล่าวด้วยว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research Transformation) และการดำเนินงาน OKRs (Objective & Key Result) ประจำปี 2565 ด้าน OKR-32 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และการบริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน เกิดการจ้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน ร่วมแสดงความชื่นชมในผลงานที่มีความโดดเด่นของเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันนี้
ดร.วิตติกา กล่าวอีกว่าโครงการ “ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ” และนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้ 1) คัดเลือกชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นนำมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนในระดับนานาชาติ และผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น2) การจัดเวทีเสวนานวัตกรรมชุมชน U2T เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมชุมชน และเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง3) เสริมสร้างแนวคิดของชุมชนต่อการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อผลักดันให้ชุมชนสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
” ฝ่ายวิจัยและฝ่ายนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นผลงานนวัตกรรมของชุมชน U2T ที่โดดเด่น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ (Transformation to Business) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”ดร.วิตติกา กล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
นิติศาสตร์ มข.ผนึกองค์กรเครือข่ายฯ ประชุมทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่
มข. วิจัยการเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในระบบน้ำหมุนเวียน
“มข.”อันดับ 1 ของประเทศไทยสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS Crisis management 2022