วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ราชชกิจจาฯ ประกาศระเบียบขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่หมดอายุ ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ระบุว่า

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว นั้นโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19)ในประเทศไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) สายพันธุ์โอไมครอน ส่งผลให้การให้บริการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถของกรมการขนส่งทางบกต้องด ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนบุคคลจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุการแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจ ารถ พ.ศ. 2564ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 20 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่สิ้นอายุเกินกว่าสามปี เฉพาะที่สิ้นอายุในช่วงวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่มาดำเนินการระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ”

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg