วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นายกเล็กเมืองเก่า ขอนแก่น ชงเรื่อง มท.1 ยุบสภา!

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เสนอ มท.1 ยุบสภาหลัง สท. เสียงส่วนมาก 9 คนจาก 12 คน ไม่ยอมประนีประนอมหรือไก่เกลี่ย เพราเชื่อฟังผู้ที่สูญเสียอำนาจ อยู่นอกสภา เล่นแง่ไม่ผ่าน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เล่นเกมการเมืองกันมากไป โดยจับเอาประชาชนเป็นตัวประกัน ทำให้ไม่มีงบมาพัฒนาในพื้นที่
    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายโกเมศ  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นประธานการประชุมและเพื่อมารับฟังชี้แจงปัญหาปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้นำชุมชน ตลอดผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนหมู่บ้านจัดสรร ตำบลเมืองเก่า ร่วมรับฟังกันอย่างพร้อมเพียง


     จากกรณีที่ มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ ขก 002 3.4/2108 โดยออกจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการขอนแก่น 40000 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 ซึ่งมีเนื้อหาใจความว่า
เรื่อง สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีมติไม่ยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น
อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองขอนแก่น ที่ ขกㆍ023.7/11973ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
      ตามที่อำเภอเมืองขอนแก่น รายงานกรณีสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีมติไม่ยืนยันร่างทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สืบเนื่องจากนายอำเภอเมืองขอนแก่น ปฏิบัติรวชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 5044/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าว แล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 จึงไม่เห็นชอบด้วย และส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลคืนให้เทศบาลตำบลเมืองเก่ากลับไปพิจารณาใหม่ ความละเอียดปรากฎตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
   จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา62วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เนชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาทศบาลมีมยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  เมื่อนายอำเภอเมืองขอนแก่น ในฐานะผู้ปฏิบัติราซการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งจังหวัดชอนแก่น ที่ 5044/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและไม่เห็นชอบด้วย กับร่างเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยแจ้งเหตุผลของการไม่เห็นชอบด้วยว่า “สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลฯ ไม่เป็นไปตามหลัเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการอันเป็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 “และได้ส่งคืนให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า กลับไปพิจารณาใหม่ แต่สภาเทศบาล ตำบลเมืองเก่า มีมติไม่ยืนยันร่างเทศบัญญัติ ฉบับดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เทศบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจำปี 2565 ฉบับนี้ตกไปตามผลของกฎหมาย
    เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงให้อำเภอเมืองขอนแก่น กำชับและกำกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3565 ฉบับใหม่ โดยเร็วระหว่างนี้ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า ใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีของงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563ข้อ 6 โดยเคร่งครัดต่อไป
   ทั้งนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นจึง ให้อำเภอเมืองขอนแก่น แจ้งสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ให้พึงตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ และยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและราชการโตยรวมเป็นสำคัญ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเลย หรือเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ดังกล่าว ให้อำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทันที
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
                ขอแสดงความนันสือ
              นายสมศักดิ์   จังตระกุล
          ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


   เกี่ยวกับเรืองดังกล่าว นายโกเมศ  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า กล่าวว่าวันนี้ได้เชิญพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อมารับฟังชี้แจงปัญหาปีงบประมาณ 2565 เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าได้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ซึ่งจะมีการใช้งบประมาณใหม่ในประมาณเดือนกันยายน และตุลาคม 2564 โดยในขณะนั้น ตนได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมทั้งเข้ามาทำงานในเดือนมีนาคม 2564 จึงได้ใช้ตามพระราชบัญญัติ 2564 เรื่อยๆ พอมาเดือนกันยายน และตุลาคม จึงได้มาใช้ตามพระราชบัญญัติ 2565 พอเราทำเสร็จแล้วก็ได้ยื่นเสนอต่อสภา ซึ่งในครั้งแรกนั้น สท.ทั้ง 9 ท่านไม่รับ หลักการ พอไม่รับหลักการ ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหลักเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าหากคณะผู้บริหารและสภา เห็นไม่ตรงกัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยให้ฝ่ายบริหารส่งตัวแทนเรียกประชุม ประธานสภาและผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยวันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ส่งท่านรองจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นกรรมการไกล่เกลี่ยแทน ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านก็มีความเมตตา ท่านได้สั่งให้ทั้งสองฝ่ายถอยคนละหนึ่งก้าว คือทางฝ่ายบริหารก็ถอยคนละหนึ่งก้าว แต่ทางสภาฯได้ล้มพระราชบัญญัติ ไม่ยอมถอยเลย ต่อมาก็มีหนังสือจากทางอำเภอ มากล่าวในเชิงตำหนิสภา ว่าทางสภาได้ปฏิบัติงานบกพร่อง ขอให้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งทางอำเภอเห็นความเดือดร้อนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ กลัวประชาชนจะเดือดร้อนทางอำเภอจึงมีหนังสือมาทางสภาฯ ให้เรียกประชุมสภาใหม่ และขอให้ตัดสินโดยตนเอง ให้ทางสภาตัดสินโดยเห็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยตัวเองโดยความคิดเห็นของตัวเอง หมายความว่าอย่าไปฟังความคิดของคนอื่น พร้อมตัดเตือนว่าอย่าไปทำความผิด มิฉะนั้น จะดำเนินการตามกฎหมาย
   จากการประชุมครั้งแรกที่ตัดงบประมาณร้อยละ 122 โครงการ แต่พอประชุมครั้งที่ 2 ถูกตัดไป 151 โครงการ ซึ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้ถูกตัดงบประมาณทำให้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณปี 2565 เลย
ดังนั้นจึงใช้ตามงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยปี 2564 ก่อนซึ่งใกล้จะหมดแล้ว ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้น พี่น้องประชาชนจะไม่ได้ใช้งบประมาณปี 2565 ซึ่ง พี่น้องประชาชน ได้จ่ายภาษีให้กับทางเทศบาลกันไปแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณปี 2565 ได้ สาเหตุเพราะ สท.ทัง 9 ท่าน นั้นถือว่าเป็นผู้มากลากไป
   ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ คือพนักงานจ้าง 40 กว่าคน ซึ่งเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลเมืองเก่า ก็จะตกงาน และผลกระทบที่ส่งผลมากที่สุดคือการตัดงบประมาณค่าน้ำมันรถขนขยะ ซึ่งใน 40 กว่าคนนี้มีพนักงานเก็บขยะอยู่ด้วยจำนวน 15 คน
นั้นแปลว่าพนักงานเก็บขยะ เราต้องขาดกำลังพลไป 15 คน ที่หนักไปกว่านั้นคือค่าน้ำมันรถ ที่จะต้องไปบริการพี่น้องประชาชนเพื่อเก็บขยะตามบ้านเรือน อันนี้จะมีปัญหาแน่


   ดังนั้นวันนี้ก็เลยเชิญพี่น้องประชาชนทางหมู่บ้านจัดสรร ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อมารับฟังชี้แจงว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในเวลาดังกล่าว ส่วนที่ได้รับผลกระทบเป็นที่ประจักษ์แล้วคือถนนหนทาง เพื่อที่จะไปสร้างหรือปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไม่ได้ตามที่ได้สำรวจ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถนนเส้นไหนที่พี่น้องประชาชนใช้เดินทาง เคยใช้สัญจรไปมานี่ แทนที่เราจะได้ทำเป็นถนนคอนกรีต ก็ยังเป็นถนนลูกรังหรือถนนยางมะตอยอยู่ ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ความเดือดร้อนเกิดแน่เกิดเยอะด้วย
    ส่วนเหตุผลที่พวก สท.เสียงส่วนมากให้คือ ขอยกตัวอย่างคำตอบคือไม่มีเหตุผล ขอยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องคือได้มีการจัดงบประมาณ 1 แสนเพื่อ จัดกีฬา ชื่อโครงการ “เมืองเก่าคลับเกมส์” แต่โครงการดังกล่าวถูก ตัดงบประมาณเหลือ 0 บาท เหตุผลว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เปิด นั่นคือเหตุผลของเขา ซึ่งไร้เดียงสามาก สรุปแบบภาษาบ้านเราคือจะตัดเอาดื้อๆ  นายกจะจัดกีฬาเมืองเก่าคลับ แต่ สท. เสียงส่วนมากบอก ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เปิด มันเข้ากันไหม ซึ่งมี สท.อีกท่านหนึ่งที่ตัดงบประมาณบอกว่า โควิดจะหมดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าโควิดจะเข้าบ้านใครกันแน่
   ส่วนงบประมาณปี 61 และปี 65 มีส่วนแตกต่างกันอยู่ 5 ล้านกว่าบาท คาดว่า ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้อีก 5 ล้านบาท ดังนั้นเลยตั้งเพิ่มไว้อีก 5 ล้านบาท ปี 65 จะใช้ งบประมาณ มากกว่าปี 64 ซึ่งในลักษณะนี้ก็เป็นเกมส์การเมือง 100% ส่วนกรมการปกครองก็มีทางออกให้ โดยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ มีระเบียบเขียนไว้อยู่ ทีนี้การยุบสภาต้องผ่านอำเภอและผ่านจังหวัด การจะยุบสภาได้ทางจังหวัดต้องเสนอให้ มท.1 เป็นผู้มีอำนาจเซ็นแต่เพียงผู้เดียว
   โดยตอนนี้ทางจังหวัดได้ประนีประนอม แต่ตนอยู่ในสนามย่อมรู้ว่าปราณีประนอมไม่ได้ หรือไกล่เกลี่ย เพราะพวกเขาไปเชื่อฟังผู้ที่สูญเสียอำนาจ อยู่นอกสภา เวลามาประชุมพวกเขาก็มารถคันเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ได้เสนอยุบสภาไปแล้ว เสนอไปตั้งแต่พวกเขาเริ่มตัดงบประมาณ ตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่อำเภอและทางจังหวัด ว่าจะนำเรื่องนี้เสนอต่อมหาดไทยหรือเปล่า ถ้าช้าประชาชนก็จะเดือดร้อนไปเรื่อยๆ ถ้าไปกันไม่ได้ก็ต้องเสนอยุบสภา เคยมีหนังสือเชิญ สท.ทั้ง 9 ท่านมาทำบัญญัติงบประมาณปี 65 ร่วมกัน มาคุยต้องการพัฒนาอะไร ก็ไม่มา เชิญไปก็ไม่มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกอย่างทางสท.9 ท่าน มีที่ไหนได้ตัดงบประมาณของบ้านตัวเองและบ้านคนอื่นด้วย เช่นตัวแทนบ้านดอนบม ประกาศตัดงบบ้านกุดกว้าง ไปตัดงบประมาณ การทำถนนอยู่เส้นนึง บอกว่าถนนเส้นนี้อยู่เส้นไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้ เขาไม่รู้เลยว่าถนนอยู่เส้นไหนแต่เขาไปตัดงบประมาณ ไปตัดงบประมาณถนนบ้านคนอื่นด้วย ส่วนโควิดเราใช้งบประมาณ ของสปสช. ในการแก้ปัญหา และเป็นที่น่าชื่นชมมากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ชื่นชมพี่น้องข้าราชการ กองสาธารณสุข กองช่าง ที่ทำงานแบบเห็นแก่พี่น้องประชาชนจริงๆ ขอชื่นชมข้าราชการเริ่มตั้งแต่ท่านปลัด พนักงานจ้าง ตลอดจนลูกจ้างทุกคน ที่ทุกคนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงาน ทุกคนบอกว่าสท.ไม่น่าต้องเล่นแง่ในการทำงานเลย เล่นแง่การเมืองมากเกินไป โดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชน
    “ท้ายนี้ก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนตำบลเมืองเก่า ที่ได้เลือกผมมาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ผมก็จะทำทุกอย่างที่จะผลักดันงบประมาณปีละเกือบ 200 กว่าล้าน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในกรณีเร่งด่วน เช่นบ้านโนนตุ่น ไฟดับมา 8 ปี และเป็นถนน 4 เลน ทำให้รถวิ่งเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุเกือบทุกอาทิตย์ ดังนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการตั้งกองผ้าป่าขึ้นมา เพื่อใช้เป็นงบประมาณให้การไฟฟ้าในการติดตั้งหม้อแปลง ในเมื่องบประมาณไม่ผ่านพวกเราก็เลยตั้งกองผ้าป่า ซึ่งขณะนี้ทำเสร็จแล้ว ส่วนงบประมาณปี 65 ที่ยังไม่ผ่าน ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนทางเทศบาลเอง ก็จะค่อยขัดขัดเกลาปัญหา โดยจะร่วมมือกับพี่น้อง ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ไปแก้ปัญหาโดยจะไม่ใช้งบประมาณ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ชาวตำบลเมืองเก่าได้สบายใจ และต้องพึ่งทางมหาดไทย เพื่อจัดการให้เด็ดขาดต่อไป” นายโกเมศกล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
มทบ23 “ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
“ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ขอนแก่น จัดงานใหญ่อลังการ พิธีฉลองโล่พระราชทาน ๙ โล่
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย