วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ขอนแก่น พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

01 มี.ค. 2022
394

ขอนแก่น พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมได้พิจารณาให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ ซึ่งมีสหกรณ์ได้ยื่นคำขอกู้ทั้งหมด 12 แห่ง 13 โครงการ เป็นเงิน 20,450,000.-บาท(ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ ซึ่งมีสหกรณ์ได้ยื่นคำขอกู้ทั้งหมด 12 แห่ง 13 โครงการ เป็นเงิน 20,450,000.-บาท(ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตร ,พัฒนาอาชีพหลัก ,โครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย 1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปิงออมทรัพย์ จำกัด 2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด 3.สหกรณ์เครดิตยูเนียนสำโรงสร้างสรรค์ จำกัด 4.สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัด 5.สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอพระยืน จำกัด 6.สหกรณ์เครดิตยูเนียนมิ่งมหามงคล จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด 8.สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด 11. สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด 12. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด


โดยนายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายสงเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจ ของสหกรณ์ฯที่ขอกู้ เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพจากทุนกู้ยืม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ได้ตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้กำชับแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำรวจจุดดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดสเปกขนาดของบ่อบาดาล ความลึกในการขุดเจาะ เพื่อให้ได้น้ำใต้ดินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่านรองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามที่ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนะ และให้รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่แต่ละสหกรณ์ได้ขอกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในคราวถัดไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg