วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งให้นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง”

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จากเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านายภากร ปีตธวัชชัย เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุนเป็นอย่างดี การแต่งตั้งให้ดำรงต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การสานต่อนโยบายและการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ความท้าทายในยุคดิจิทัลที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การนำของนายภากร ปีตธวัชชัย มีพัฒนาการที่โดดเด่น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมาอยู่ที่กว่า 5 ล้านบัญชีในปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ (new economy) เข้ามาระดมทุนเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันตลาดทุนไทยและบริษัทจดทะเบียนไทยต่างก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืน (Sustainability)  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนในอนาคต โดยมีแผนกลยุทธ์สำคัญ 3 ปี (2565-2567) ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ซึ่งมีกรอบแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน  2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย พร้อมทั้งมุ่งขยายการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกตลาดทุน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

นายภากร ปีตธวัชชัย ปัจจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Finance and Economics) จาก Boston University (USA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จาก University of Wisconsin, Whitewater (USA) และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้ร่วมทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13

“SET…Make it Work for Everyone”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กอช. จัดอบรม “Happy Money เคล็บลับสร้างสุขทางการเงิน” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ. ราชบุรี”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.”
AURORA GIFT แอปฯ ใหม่ โดยห้างทองออโรร่า ช้อปความสุขได้ง่ายๆ รับคืนแบบดับเบิ้ล กับการสะสมแต้มแลกของรางวัล
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65”
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย