วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการเครือข่าย สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างสังคมปลอดภัยอย่างยั่งยืน ROI-ET SMART SAFETY ZONE 4.0

      วันที่ 25 ก.พ.65  ที่ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 2  จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ ROI ET SMART SAFETY ZONE 4.0 ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผู้กำกับ สภ.เมืองร้อยเอ็ด  พ.ต.ท.กฤษฏิ์วิวัชร์ ปรีดาพันธุ์ รอง.ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด (ป) พ.ต.ท.บุญสืบ ชัยน้ำอ้อม สว(ป)สภ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะ ตำรวจท่องเที่ยว ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดฝ่ายความมั่นคง หน.ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สรรพสามิตร้อยเอ็ด  หอการค้าร้อยเอ็ด ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ อปท. สื่อมวล ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน  สามล้อ – ไรเดอร์  เข้าร่วมเพื่อบูรณาการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

   ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ “โครงการสมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 หรือโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0” ขึ้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นที่ต่างๆ จังหวัด ละ 1 พื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือ พัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ “

     พ.ต.อ.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย รองผู้บังคับการตำรวจฎธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานีนำร่อง “โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0” ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันอาชญากรรม  ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ในพื้นที่สาธารณะให้เป็นต้นแบบ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตามกรอบความคิดในเรื่อง”ระบบราชการ 4.0″ และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจสื่อมวลชน ระบบราชการส่วนภูมิภาค ระบบราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อการเชื่อมต่อกล้อง CCTV พร้อมจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้อง CCTV ในจุดเซฟตี้ โซน 4.0 และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (Control Command Operations Center : CCOC )  ร้อยเอ็ดสมาร์ท เซฟตี้ โซน พร้อมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)  ซึ่งมีอยู่ 3 ลำ ซึ่งสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจสอบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ สวนสาธารณะ พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ  เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของประชาชน หากพบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ ที่ สภ.เมืองร้อยเอ็ด 043-511-777,191  รวมถึงการจัดระบบการแจ้งเหตุผ่าน  Line Official Account  ตั้งกลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับ ชุมชนต่างๆ ของ สภ.เมืองร้อยเอ็ด

////////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047