วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เตรียมใช้!เปิดมาตรการแพ็กเกจรถอีวี อุดหนุนสูงสุดคันละ 1.5 แสนบาท

Little electric car

มีความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 เพี่อส่งเสริมให้เกิดการผลิต การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ของยานยนต์ทุกประเภทอีกด้วย

เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนฯ ทั้งในส่วนของมาตรการทางภาษี และไม่ใช่ภาษีโดยเป็นมาตรการระยะสั้น ระหว่างปี 65 – 68

โดยในช่วง 2 ปีแรก (ปี 65 – 66) มาตรการสนับสนุนฯ จะให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็ว ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) และกรณีรถยนต์/รถยนต์กระบะ/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ (CKD) ผ่านการยกเว้นหรือลดอากรนำเข้า ลดอัตราภาษีสรรพสามิต และ/หรือให้เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ เพี่อเพิ่มอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวม สร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของผู้ประกอบการในไทย

ส่วนช่วง 2 ปีถัดไป (ปี 67 – 68) มาตรการสนับสนุนฯ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยยกเลิกการยกเว้น/ลดอากรนำเข้า รถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) แต่ยังคงมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิต และ/หรือให้ เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป เพื่อทำให้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคันที่นำเข้าสูงกว่ารถยนต์/ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ รองรับแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งจะเป็นการสนับสนุนการผลิตรถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการผลิต รถยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ ชิ้นส่วนที่มีการนำเข้าในช่วงปี 65 – 68 การให้นับมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่ที่นำเข้าเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศสำหรับการคำนวณมูลค่าเพิ่มในประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคายานยนต์ไฟฟ้าหน้าโรงงาน การผลิตรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าในช่วงแรก

(กรณีผลิตชดเชย ภายในปี 67 ให้ผลิตเท่ากับจำนวนที่นำเข้าในปี 65 – 66 และหากจำเป็นต้องขยายเวลา การผลิตชดเชยถึงปี 68 และ การผลิตหรือใช้ แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนด

การดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งหวังให้ ราคารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) สามารถแข่งขันได้ และแผน 30@30 โดยปี ค.ศ. 2030 จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของการผลิตรถยนต์ในไทย โดย นายกรัฐมนตรีและครม. ยังเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียโอกาส และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะตอกย้ำความเป็น Detroit of Asia ของไทย และยังการเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ล่าสุด กรมสรรพสามิต ได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนมุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศในระยะยาว มีการแบ่งช่วงเวลาให้ผู้ผลิตสร้างโรงงาน เริ่มจาก
ระยะแรก ปี 2565-2566

จะอนุญาตให้นำเข้ารถ CBU/CKD เพื่อสนับสนุนการทดลองตลาด BEV ภายในประเทศ รถยนต์ที่นำเข้าแบบ CBU ที่ได้รับสิทธิ จะต้องมีราคาขายปลีกแนะนำ

– ราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 40% ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2%

เงินอุดหนุน 70,000 บาท (10-30 กิโลวัตต์)

เงินอุดหนุน 150,000 บาท (มากกว่า 30 กิโลวัตต์)

– ราคา 2-7 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 20% (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

– รถยนต์กระบะ (ต้องผลิตในประเทศเท่านั้น)

ได้รับเงินอุดหนุน ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดภาษีสรรพสามิต 0% เงินอุดหนุน 150,000 บาท (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

ระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2567-2568

จะอนุญาตให้นำเข้า CKD เพื่อส่งเสริมการผลิต BEV และชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศ โดยรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ ที่ได้รับสิทธิ จะต้องมีราคาขายปลีกแนะนำ

– ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV 0% ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% เงินอุดหนุน 70,000 บาท (10-30 กิโลวัตต์) เงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคัน (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

– ราคา 2-7 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV 0% (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

– รถยนต์กระบะ (ต้องผลิตในประเทศเท่านั้น) ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

อากรขาเข้าชิ้นส่วน BEV 0% ภาษีสรรพสามิต 0% เงินอุดหนุน 150,000 บาท (30 กิโลวัตต์ขึ้นไป)

ที่มา/กรมสรรพสามิต

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทต.พระลับเอาจริง นำข้าราชการ-พนักงานและลูกจ้าง ตรวจหาสารเสพติด
 Chang Classic Car Revival ตอกย้ำความสำเร็จปีที่ 3 ด้วยกองทัพรถคลาสสิคมากที่สุดในอาเซียน
PTT Station และ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
(มีคลิป)จังหวัดขอนแก่น แถลงพร้อมจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023
ชาวขอนแก่นได้เฮ หลังคมนาคมอนุมัติงบ สร้างสามแยกไฟแดง โนนม่วง-หนองไผ่ หลังชาวบ้านร้องขอมานานหลายปี
สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้ชมสวนลอยฟ้า สะพานลายยีราฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย