วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

บิ๊กป้อม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 16.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านน้ำบาดาล ที่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ภายในงานรองนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากการใช้น้ำบาดาลจาก  และพบปะกับพี่น้องประชาชนรวมถึงมอบน้ำดื่มน้ำบาดาล จำนวน 1200 แกลลอนขนาดแกลลอนละ 5 ลิตรและขนาดขวดละ 500 ซีซีอีก 1200 ขวด  ให้กับประชาชน อีกด้วย

     นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งดำาเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ทุกครัวเรือน ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562- 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,103 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 299,625 ครัวเรือน และแหล่งน้ำเพื่อเกษตร จ้านวนทั้งสิ้น 2,523  แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณ น้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกนอกเขต ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 138,040 ไร่  สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9  ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกร ได้รับประโยชน์ 40 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาล ในการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ดอกกระเจียว พริก ปอเทือง ข้าวโพด  พืชผักสวนครัว  และใช้ในการปศุสัตว์  เช่น  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ เลี้ยงโคกระบือ และเลี้ยงสุกร รูปแบบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย เจาะบ่อน้ำ บาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติด ตั้ง เครื่อง สูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 บ่อ  ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ  ขนาดความจุ  120  ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 2 ถัง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4,800 วัตต์ จำนวน 6 ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 8,000 วัตต์ จำนวน 6 ชุด

***พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะเร่งผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ ในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี จึงพัฒนาบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สร้างแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรแก้ปัญหาความยากจนลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐานและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมให้มีความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อที่จะได้มีผลผลิตทางการเกษตรใช้จำหน่ายเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว

      ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะ ก่อนเดินทางมาบ้านดงเค็งได้ลงพื้นที่ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมาพบส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในการติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ ตามที่ได้มอบนโยบาย ให้แต่ละหน่วยงานไปเร่งดำเนินการ อีกทั้งได้รับฟังความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่รัฐบาลจะได้มีนโยบาย สนับสนุนแผนงานและงบประมาณ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็ว และยังมอบหมาย ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาต่อ โดยใช้กลไกอนุทรัพยากรน้ำจังหวัด ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ประเทศชาติ เกิดการพัฒนา อีกทั้งมอบหมาย ให้จังหวัดได้ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ พี่น้อง ประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้มีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง

/////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047