วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

        ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    นายภูษิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา    สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส อายุ 30 – 70 ปี โดยมี นายแพทย์ปิติ  ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้บริหาร  เข้าร่วม

      นพ.ชัยพร  พรหมสิงห์ ศัลยแพทย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย กล่าวว่า  มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส อายุ 30  70 ปี เพื่อให้บริการคัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเข้ารับการตรวจเต้านมและตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม  โดยมูลนิธิกาญจนบารมีได้ใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม  รถตรวจ และการสอนการตรวจเต้านม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบมีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งมูลนิธิฯได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

    มูลนิธิกาญจนบารมีเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส   โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก  โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ  สถิติความอันตรายของมะเร็งเต้านม หากนับเฉพาะมะเร็งในผู้หญิงมะเร็งเต้านมถือเป็นความเสี่ยงเป็นอันดับ 1 โดยในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยจะต่ำ แต่หากไม่สามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะส่งผลร้ายสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน โดยหญิงไทยควรเข้ารับการตรวจตามมาตรฐาน

     ทั้งนี้  มูลนิธิการญจนบารมี นำเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) จัดบริการที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ในวันที่ 3,4,7,8,9 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-7081185  ขอเชิญสตรีอายุ 30-70 ปี ที่มีความเสี่ยง  เคยเป็นมะเร็งเต้านม ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม มีความผิดปกติของเต้านม (ก้อน,แผล,มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกทางหัวนม) เพื่อเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านม ตามวันเวลาดังกล่าว

***ทุกคนก่อนเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งจะต้องทำการคัดกรอง หาเชื้อไวรัสโควิด – 19  แบบ ATK ก่อนเข้าตรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน

///////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047