วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นาโมเดล)


*** ที่ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนกิจกรรมจิตอาสานายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องโครงการทหารพันธุ์ดีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


ตามที่มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช และ โครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือ รับทราบความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป


จากนั้น ได้เดินทางด้วยรถกลอฟลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคกหนองนาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” การปลูกไม้ ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี หรือ ผู้ที่สนใจให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขุดคลองไส้ไก่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(โคก หนอง นาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด


การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่จิตอาสาพระราชทานทุกท่านจะได้ร่วมมือ ร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


/////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047