ข่าวประจำวัน » มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นาโมเดล)

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นาโมเดล)

13 สิงหาคม 2020
428   0


*** ที่ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนกิจกรรมจิตอาสานายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องโครงการทหารพันธุ์ดีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


ตามที่มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช และ โครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือ รับทราบความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป


จากนั้น ได้เดินทางด้วยรถกลอฟลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคกหนองนาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” การปลูกไม้ ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี หรือ ผู้ที่สนใจให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขุดคลองไส้ไก่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(โคก หนอง นาโมเดล) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด


การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่จิตอาสาพระราชทานทุกท่านจะได้ร่วมมือ ร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


/////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047