วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

พพ.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(นำร่อง)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พพ.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(นำร่อง)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมสร้างความรู้ความใจให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านพืชพลังงานสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน(พพ.)สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลงพื้นที่อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านภายใต้บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดโดยมีพื้นที่ประมาณ2,000 ไร่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูผ่าม่านปลูกหญ้าเนเปียร์ใช้หญ้าเนเปียร์ 300​ตันต่อวันในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ ขนาด 3 MW เกิดความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านภายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สร้างโอกาส  เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า เราได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน   จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค  สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นโดยนำสื่อมวลชนพร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีคุณชัชพล ประสพโชค

ผู้บริหารบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  และคุณคมวิทย์ สานติตะ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่านให้การต้อนรับซึ่งการผลิตจะใช้หญ้าเนเปียร์ผสมกับน้ำเสียในการหมักเพื่อให้เกิดแก๊สชีวภาพผลิตไฟฟ้าวันละ​ 3 MW.ใช้หญ้าต่อวัน​ 300​ตัน/วัน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดกิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงานถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (นำร่อง) ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่นดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565กิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ “โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (คุณอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คุณนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค) ผู้แทนโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (คุณสันติ เล้งรักษา และคุณประสิทธิ์ ทองแท่งไทย) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้ โครงการนำร่อง โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากการปลูกไม้โตเร็ว และก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 27 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 149.50 เมกะวัตต์ กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กอช. จัดอบรม “Happy Money เคล็บลับสร้างสุขทางการเงิน” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ. ราชบุรี”
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ชาวอำเภอชุมแพร่วมบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสจัดตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 79 ปี
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.”