วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไท

     วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ที่ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

      โดย จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีชื่อเสียง มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทำให้ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผ้าทอที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของตนเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรม “เปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากลเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย

     คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ) อายุ 78 ปี เผยว่า คุณยายเป็น “ครู” และข่างทอผ้ายกดอกลายโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ ลายเทพพนม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์และลายโบราณอื่นๆ มากกว่า 30 ปี และเป็นลูกศิษย์เอกของ คุณยายพยอม สีนะพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลปี (ศิลปะงานผ้า) พ.ศ. 2530 มีการประดิษฐ์ คิดค้นลวดลายผ้าไหม จากแบบแผนปฏิบัติงานศิลป์ ลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณยายพยอม สีนะพัฒน์  ซึ่งในการทำแต่ละผืนใช้เวลามาก และปัจจุบันก็ได้ทำกาทอผ้ายกดอกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และยังเอาชายแบบโบราณมาตกแต่งให้สวยงามเพิ่มขึ้นอีก   คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ)ยังได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดอนุมัติให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมขน (ช่างทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด)

    ทั้งนี้ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 บูท เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ประกอบการ และรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งการเสวนา หัวข้อ “เส้นทางแห่งฝ้าย ไหม สู่งานศิลปาชีพไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

////////////////////

โชติกา ทวนชัยูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047