วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พช. ร้อยเอ็ด จัดเสวนา “เส้นทางแห่งฝ้าย สู่งานศิลปาชีพไทย ก้าวไกลสู่สากล” พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด

       วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายบ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด อย่างเคร่งคัด

     ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยมอบหมายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒณาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในการเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการ สืบสาน ตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด  เพื่อสืบสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับสากล และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      การดำเนินงานประกอบด้วย พิธีเปิดเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายบ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน  การออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 9 บูท การเสวนา หัวข้อ “เส้นทางแห่งฝ้าย สู่งานศิลปาชีพไทย ก้าวไกลสู่สากล ” โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนา นายณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายต่อศักดิ์ สุทธิสา เจ้าของร้านเมืองไม้บาติก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีชื่อเสียงโดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผ้าฝ้าย ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผ้าทอที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของตนเอง

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047