TCDC Khon Kaen จัดกิจกรรม ” เปิดเมืองปลุกอนาคต “เมืองขอนแก่น x ย่านศรีจันทร์

กิจกรรม ” เปิดเมืองปลุกอนาคต “เมืองขอนแก่น x ย่านศรีจันทร์ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น ที่รวมพลังกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ในการปรับตัว เรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น พร้อมเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Exhibition ,Talk & Seminar,Workshop,Market ณ 1502 Creative Sharing Space ถนนศรีจันทร์ เมืองขอนแก่น/TCDC Khon Kaen