วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

“มข.”โชว์กึ๋น ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

19 พ.ย. 2021
348

“มข.”โชว์กึ๋น ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะหน่วยงานดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มาโดยตลอดเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งชีวิตประจำวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทางด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ด้านเกษตรด้านอาหารและเครื่องดื่มและที่ใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
   เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายนพ.ศ 2564 ที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Heab Fair 2021) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้รับทราบและอาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ซึ่งงานจัดระหว่าง วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พรัอมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดจนคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง


      ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่kวว่าความคิดริเริ่มที่มาที่ไปการจัดการ KKU HERB Fair 2021เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้รับทราบและอาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพราะว่าความสามารถในการรักษาโรค ของสมุนไพรนั้นจะมีได้จริง ก็ต่อเมื่อนำไปสกัด
   ดร.ณรงค์ชัย  กล่าวอีกว่า ซึ่งผลที่ได้ออกมาเมื่อนำไปใช้งานอย่าง จะมีประสิทธิภาพดี อีกทั้งการกลั่นจะมีสารพิเศษ เมื่อนำเอาออกมาใช้ ในการรักษา จะได้ผลเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งถ้าทำได้แล้วเชื่อว่าสมุนไพรจะสามารถมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิต การรักษาพยาบาล หรือว่ารักษาตัว ทำให้สวยงาม รวมทั้งทำให้สุขภาพดี เพราะว่าสมุนไพรใช้ดี และใช้ง่าย แต่ต้องมีการเสริมและพัฒนาทักษะ อยู่ตลอดเวลา
   ดร.ณรงค์ชัย  กล่าวด้วยว่าอีกอย่างในประเทศไทยมีสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้หลายอย่าง จึงอยากจะประกาศเรื่องนี้ให้สังคม  ให้ได้ทราบแล้ว พร้อมทั้ง หวังว่าสังคมจะเชื่อ ในเรื่องดังกล่าว แล้วกลับมาใช้ สมุนไพรกันเยอะๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะใน มข.หรือในประเทศไทย ในที่อื่นๆ ทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกัน เพราะผลงานวิจัยที่ออกมา เป็นที่น่าพอใจ แต่คิดว่ายังไม่เพียงพอ มันยังมีหลายตัวที่เราจะต้องพัฒนาต่อ และรวมทั้งเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
   

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทางด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ด้านเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่มและใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงมีทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีผลิตผลธรรมชาติที่เรียกว่า”สมุนไพรและเครื่องเทศ”อย่างอุดมสมบูรณ์ หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะเรียกว่า”ยา” ในตำรับยาซึ่งนอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์ และแร่ธาตุอีกด้วยรวมเรียกพืชสัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า เภสัชวัตถุ เพราะนอกจากยาสมุนไพรที่หมายถึงยาที่ได้จากพืชสัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า “เภสัชวัตถุ” นอกจากยาสมุนไพรที่หมายถึงยา ที่ได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุ ที่ยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร ที่นำมาใช้เป็นยาแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม ใช้เป็นอาหารเสริมเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ใช้แต่งกลิ่นแต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกด้วย


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าในทางตรงกันข้าม มีสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาดจะมีพิษส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรค ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้าน เป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อ หรือการนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละมหาศาล


   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอีกว่า ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับหน่วยรับคณะเภสัชศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานร่วมจัดคณะแพทย์ศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหวิทยาการซึ่งมีความ เข้มแข็ง และเชี่ยวชาญ ในการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จึงร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Heab Fair 2021 ขึ้นในวันนี้ โดยมีผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการบูธนิทรรศการ จำนวน 20 ผลงานวิจัย และยังมีโซนสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน นี้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กอช. จัดอบรม “Happy Money เคล็บลับสร้างสุขทางการเงิน” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ. ราชบุรี”
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ชาวอำเภอชุมแพร่วมบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสจัดตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 79 ปี
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.”