วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวความร่วมมือรถไฟฟ้า LRT (KKTS – กลุ่มกิจการร่วมค้าขอนแก่น CKKM , CRRC จากประเทศจีน)

จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวความร่วมมือรถไฟฟ้า LRT (KKTS – กลุ่มกิจการร่วมค้าขอนแก่น CKKM , CRRC จากประเทศจีน)

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออคิด บอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวและกล่าวถึงความเป็นมา การลงนามบันทึกข้อตกลง งานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, เทศบาลเมืองศิลา ,นางสาวรัมภามาศ ฑีฆธนานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ,นายทวี แสนอาจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญ , พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) , JV CKKM, Mr.Liu Tong ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท CRRC , Mr. Wang Chi ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด บริษัท CRRC, Mr.Kai Tai Francis Wu ที่ปรึกษาบริษัท CRRC , นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), และที่ปรึกษาบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัดนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย ดังนี้ นางศิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , เช่น Mr.Sven Gaber กรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), คณะผู้บริหารจาก 5 เทศบาล ,คณะผู้บริหาร KKTS คณะผู้บริหารกลุ่มกิจการร่วมค้า CKKM , CRRC Consortium Executive Representator ,ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ,พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีมหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ,ผู้บริหารจาก CEA ,หัวหน้าส่วนราชการจากภาคเอกชน , พี่น้องสื่อมวลชนขอนแก่นซึ่งในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมงาน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ) , เลขานุการนายก(นายกฤษฏ์ สว่างไสว , นายสมภพ วงษ์ก่อ), สมาชิกสภาเทศบาล (นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายรัชตะ รัชตะวินิจ ) , นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง , นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , และผู้นำชุมชน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในนาม 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้บริหารจัดการ ได้กล่าวว่า ทุกภาคส่วนของชาวขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม NGO ผู้นำชุมชน ร่วมมือกันเพื่อทำโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) เส้นทางสายเหนือ-ใต้ (สำราญ – ท่าพระ)แต่เป้าหมาย “ไม่ใช่ทำรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้รถไฟฟ้า” เมื่อ ณ เวลานึง ความชัดเจนมันเห็นเป็นภาพจิ๊กซอว์ต่อครบ การทำรถไฟฟ้ารางเบากลายเป็นเป้าหมายหลักกลายเป็น “รางเปลี่ยนเมือง” ซึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่าง คือ เมืองขอนแก่นทำโครงการเพื่อเมืองเราเอง โดยการหาทุนเอง สร้างกันเอง สาระสำคัญ นั่นคือ เราต้องการหาทุนเอง ผลิตเอง เพื่อให้ลูกหลานคนขอนแก่นคนอีสานได้มีงานดีๆทำ มีรายได้สูงๆ วิธีการคือ การจัดทำหลักสูตรรองรับ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบราง สำหรับ โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) มีความยาว 26 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 20 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินทางในชีวิตประจำวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง และยังทำให้การพัฒนาเมืองโดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นับได้ว่าเป็นความคืบหน้าในการทำงานที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนับตั้งแต่บริษัท KKTS ได้คัดเลือกให้กลุ่มกิจการร่วมค้า CKKM เป็นคู่เจรจางาน จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารางเบา ถึงแม้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่ผ่านมาแต่ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังของทั้งสองฝ่าย สามารถบรรลุในหลักการของร่างสัญญาก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงนามในสัญญาก่อสร้าง ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนภายในเวลาที่กำหนดจึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท CRRC Nanjing Puzhen Co.,Ltd. เป็นบริษัทผู้ประสานงานหลักด้านการเงิน ซึ่งจะประสานงานร่วมมือกันในการเจรจาและทำความตกลงกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อจัดหาเงินกู้ระยะยาวให้กับบริษัท KKTS ซึ่งบริษัท KKTS จะทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการมอบพื้นที่ พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว พื้นที่กลางและริมถนนมิตรภาพ หลังจากลงนามใน MOA รวมทั้งการออกใบอนุญาต และอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างต่อไปทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น เมืองแห่งศูนย์กลางการบริหารและบริการภาครัฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและบริการ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางการประชุมและท่องเที่ยว ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว ศูนย์กลางการศึกษา อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ ASEAN-NSEC-EWEC และมีที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ประเทศจีน-เวียดนาม-ลาวอีกด้วย จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่เพิ่มได้ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างฟื้นฐานทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวขอนแก่นและภาคอีสานอย่างกว้างขวางในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงขั้นตอน การดำเนินงานก่อนการลงนามในสัญญาก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ- ท่าพระ) ระหว่าง บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ชิสเต็ม จำกัด และ “CKKM-CRRC Consortium” จะเป็นจังหวะก้าวสำคัญของความสำเร็จของโครงการ และความสัมพันธ์อันดียิ่งในความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการอื่นๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น

ที่มา/ประชาสัมพันธุ์เทศบาลนครขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นเข้าเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุก
ล้นหลาม!คนขอนแก่นร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022