วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

สสจ. ร้อยเอ็ด พัฒนาเครือข่ายเพิ่มทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนนด้วยการวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัย (Human Factor For Road safety)

    สำนักงานสาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัด เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีต่อพฤติกรรมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น วิธีที่ได้รับการพิสูจน์ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ได้รับเกียรติวิทยากรโดย ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ ผอ.กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

     เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัด หลักสูตร “ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนนด้วยการวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัย (Human Factor For Road safety)”พร้อมด้วย ส่วนราชการ  กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน โดยมี นางชุลีลักษณ์ หนูเสน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต ยาเสพติด ฝ่ายดำเนินงาน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564   ที่  ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

      นางชุลีลักษณ์ หนูเสน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต ยาเสพติด  กล่าวว่า  ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย กลุ่มอายุที่มีการสูญเสียมากที่สุดเป็นเด็กและเยาวชนอายุถึง 19 ปี   สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี 2018 พบผู้บาดเจ็บตลอดทั้งปี จำนวน 18.978 ราย เสียชีวิต 183 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 77.14   ปี 2019 พบผู้บาดเจ็บตลอดทั้งปี จำนวน 10,585 ราย เสียชีวิต 228 ราย พาหนะที่เกิตอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 70.48    ปี 2020 พบผู้บาดเจ็บตลอดทั้งปี จำนวน 14,629 ราย เสียชีวิต 211 ราย  พาหนะที่เกิดอุบัติตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 72.46 และปี 2021พบผู้บาดเจ็บตลอดทั้งปี จำนวน 6977  เสียชีวิต 112 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 79.46  จากข้อมูล พบว่า แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD – 19) แต่สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับมีอัตราเพิ่มขึ้น     เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพของหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเต็มประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลลัพธ์การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

    นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย กล่าวว่า ปัญหาที่เป็นปัจจัยทางท้องถนน 80-90 เปอร์เซ็นต์นั้นคือ “คน”  แล้วมันคือมนุษย์  เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องเข้ากันได้กับกิจกรรมที่ตัวเองทำ ซึ่งการขับขี่ ก็คือการใช้ยานพาหนะที่มีความเร็ว เมื่อมันเกิดอุบัติเหตุความเร็วก็คือความรุนแรง คนจะต้องเข้าใจสมรรถนะของมนุษย์ ต้องใช้รถอยู่ภายใต้กติกาที่บอกไว้ นั่นคือกฎจราจร อีกอย่างที่สำคัญคือคนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสายตา ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนและระยะโฟกัสของตา รวมทั้งขีดจำกัดในการมองเห็นของสายตา ฉะนั้นหลายคนขับรถโดยใช้ข้อมูลที่บอกว่าไม่ชัดเจนในการตัดสินใจ นี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้คนเข้าใจว่าถ้าทำให้คนรู้ว่า ความเสี่ยงทางถนนนั้น 90% มีมาจาก “คน” แล้วเรามุ่งมาแก้ปัญหาที่ คน ให้มีความเข้าใจ ไม่นานอุบัติเหตุจะต้องลดให้เราเห็นให้ได้ 30 – 50 %   มันจะทำให้เราศึกษาตัวเราเองเพื่อหยุดให้ตัวเอง ควบคุมชะตาชีวิตและชีวิตของเราเอง ด้วยตัวเราเองด้วยความเข้าใจใน “มนุษย์ปัจจัย”

    ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้ จึงมุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างทักษะคิด เพื่อควบคุมมนุษย์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ถึงข้อจำกัด ความผิดพลาด การฝ่าฝืน การรับรู้ การประมวลผลต่อสถานการณ์ที่เผชิญขณะใช้รถใช้ถนน การเลือกกระทำเพื่อให้ตนเองเกิดความปลอดภัย รวมถึงทัศนคติที่อันตรายในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป และเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตต่อไป

//////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047