วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

สหประชารัฐ พรรคการเมืองน้องใหม่เปิดสาขาแรกที่ร้อยเอ็ด

      ที่โรงเรียนบ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดงานประชุม จัดตั้งสาขา  พรรคสหประชารัฐ ซึ่งเปิดสาขา แห่งแรกที่อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าสาขาคือนางกันต์ฤทัย  ตอเสนา  มีสมาชิกพรรคผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน ในที่ประชุมมีมติขอให้ดำเนินการโดยการยกมือเห็นชอบ ทั้งการแต่งตั้งหัวหน้าสาขา และผู้บริหารฝ่ายต่างๆภายในพรรคฯ มีการพิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองรอง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสาขา พรรคการเมือง รองนายทะเบียนสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง ซึ่งสรุปผลรับรองคณะกรรมการสาขาพรรคสหประชารัฐ เป็นเอกฉันท์ ทั้งหมด

     ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต หัวหน้าพรรคสหประชารัฐ กล่าวว่า  วันนี้เราได้ดำเนินการจัดตั้งสาขาซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสาขาแห่งแรกของพรรคสหประชารัฐ ซึ่งที่ทำการสาขาพรรคสหประชารัฐเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 10 บ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีหัวหน้าสาขาคือนางนางกันต์ฤทัย  ตอเสนา ซึ่งที่นี่เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธ์เมล็ดแรก ซึ่งต่อไปเราก็จะ ทยอยเปิดสาขา ทุกจังหวัด  พรรคเราเป็นพรรคใหม่ แต่เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน เข้ามาเพื่อการพัฒนา มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งต่อไปจะขยายเขตไปทุกจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน จะไปปักหมุดไว้เพื่อเตรียมพร้อมชิงเก้าอี้ สส.หากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งอยากเน้นทางภาคอีสาน เพราะว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวอีสานให้ดีขึ้น ซึ่งชื่อของพรรคสหประชารัฐ มีคำว่าประชารัฐแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองใดใดทั้งสิ้น เราวางตัวเป็นกลาง  แต่ว่านโยบายบางนโยบายของรัฐสามารถเกี่ยวโยงกันได้  เพราะเราเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา โดยเฉพาะด้านจิตอาสา เราใช้หลักการนี้ ไปช่วยเหลือได้ทุกคนโดยไม่ต้องไปขอใคร เพราะว่าสมาชิกพรรคเราขอให้มาด้วยใจ แล้วเราก็ดำเนินการไปด้วยใจเหมือนกัน ซึ่งผมถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรค ซึ่งเอาไว้สู้กับพรรคการเมืองอื่นๆได้.

     โลโก้ พรรคสหประชารัฐ จะเป็นทรงกลมซึ่งเป็นจิ๊กซอว์อยู่ 3 สี มีสีน้ำเงิน สีแดงและสีเหลือง  สีน้ำเงินคือความแข็งแกร่งสีแดงหมายถึงความท้า (ในความหมายของพรรค)  และสีเหลืองคือความรุ่งเรืองที่จะเปลี่ยนแปลงไป  เรามีนโยบายที่แน่วแน่และชัดเจน เราต้องการยกระดับประเทศของเราให้สู่สากล เพราะโลโก้พรรคที่ทำให้เป็นสากล  พรรคเราก็จะยกระดับให้ไปสู่สากลด้วย  สหประชารัฐมีความหมายในตัว สห คือความร่วมมือ  ประชา คือประชาชน   รัฐ คือรัฐบาล  ประชาชนและรัฐบาลต้องร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาทุกด้านให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ   ทุกนโยบายถ้าพรรคสหประชารัฐได้มีโอกาสร่วมกับพรรคอื่นในการทำงานยินดีร่วมหมดเพราะพรรคสหประชารัฐ เป็นพรรคอิสระ เป็นพรรคคนรุ่น

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047