วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

อสม.เขต 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับชุดตรวจ ATK แจกกลุ่มเสี่ยงฟรี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

  ที่ ห้องประชุมชั้น 2   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม  ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  มอบชุดตรวจ ATK   ให้ อสม. เขต 3 /7 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ ชุมชนจันทร์เกษม,ชุมชนราษฎรอุทิศ, ชุมชนโรงเรียนเมือง, ชุมชนมั่นคงพัฒนา, ชุมชนหนองหญ้าม้า, ชุมชนตลาดหนองแคน และชุมชนโรงพยาบาล  พร้อมได้อธิบายการใช้ชุดตรวจ เพื่อความปลอดภัย และวิธีการขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ย้ำแจกชุดตรวจในกลุ่มเสี่ยง หากได้รับแล้วควรใช้ทันที และแจ้งผลตรวจเข้าระบบ

**  นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดสรรชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง  ให้ประชาชนฟรีนั้น ขอให้ใช้เฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ผู้ที่มีอาการแต่ไม่มีประวัติสัมผัส , ผู้ที่มีประวัติสัมผัส แต่ไม่มีอาการ และกลุ่ม 608 โดยขอรับได้ที่ อสม.ในชุมชนนั้นๆ  ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนแจก ผู้ที่ได้รับชุดตรวจ ATK ควรใช้ตรวจทันที เนื่องจากชุดตรวจมีวันหมดอายุและหากเก็บไม่ดีจะเสื่อมสภาพได้  กรณีผลตรวจเป็นลบและไม่มีอาการควรตรวจซ้ำทุก 7 วัน และตรวจทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ ส่วนกรณีผลลบแต่มีอาการควรตรวจซ้ำใน 3-5 วัน สำหรับผลบวกให้แจ้งผ่านการบันทึกในแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

  **กลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับได้ฟรี โดยเข้าไปรับประเมินความเสี่ยงเพื่อรับชุดตรวจผ่าน  แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตอบคำถาม 3 ข้อเพื่อประเมินความเสี่ยง  เมื่อผ่านการประเมิน ไปหน่วยบริการ (อสม) ให้แสดงคิวอาร์โคดเพื่อสแกนรับชุดตรวจ เมื่อตรวจแล้วไม่ว่าผลเป็นบวกหรือลบให้รายงานผล ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยให้กลับเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง อีกครั้ง เพื่อกดรายงานผล หากผลบวกจะมีเจ้าหน้าที่ จะโทรกลับเพื่อประสานนำเข้าระบบดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชน หากผลลบจะบันทึกข้อมูลไว้และควรสังเกต 3-5 วันก่อนตรวจซ้ำอีกครั้ง

//////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047