วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรกอย่างคึกคัก

 วันที่  11  ตุลาคม  2564  ที่สมัครนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้เป็นวันแรกได้มีผู้สมัครได้มารอคิวตั้งแต่เช้าก่อนเวลา ทั้งผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกจึงได้ทำการจับฉลากกันเพื่อที่จะได้หมายเลขมาลงสมัคร  และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8:30 น ถึง 16:30 น

        นายสมเชาวน์ บำรุงชัย  ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เปิดเผยว่า  วันนี้ได้เปิดทำการรับสมัครทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นวันแรก ทราบว่าได้มีผู้มาสมัครมารอที่หน้าสถานที่ก่อนเวลา ทางหน่วยจึงได้ให้ผู้ที่มาสมัครทั้งหมด พูดคุย ตกลงกันได้ว่าที่ให้ทุกคนที่มาก่อนเวลาได้ทำการจับฉลาก เพื่อเอาหมายเลขลงสมัคร ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีผู้แจ้งความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบต. จำนวน 3 คน และส.อบต. 23 เขตเลือกตั้ง (23 คน) ในวันนี้ได้มีผู้สมัครมาครบจำนวน 23 เขต และมีอีกหนึ่งเขตมาทำการสมัครแข่งขันกันถึง 4 คน แต่วันนี้เป็นวันแรกคาดว่า อีกระยะเวลาเปิดการรับสมัครจนถึงวันที่ 15 คงจะมีผู้สมัครอยู่เรื่อยๆ

  ผอ.การเลือกตั้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากผู้มาลงสมัครแล้ว สามารถหาเสียงได้แต่ตามข้อกฏหมายหลังจากสมัครแล้วต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัตรอีกครั้ง แล้วจะประกาศรายชื่อรับสมัคร และไม่รับสมัคร แต่ณ เวลานี้ถือว่าทุกคนที่ได้หมายเลขนี้ไปหาเสียงได้ แต่ต้องมีการทำให้ถูกต้อง เช่นการขออนุญาตการใช้เสียง  การใช้คนในการหาสียง ทุกอย่างเราแนะนำให้ผู้สมัครทราบทั้งหมดแล้ว

        **ส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมีผู้แจ้งความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 3 คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 20 เขต (20 คน) บรรยากาศการรับสมัครในวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีนายพงษ์พันธ์  วงษ์อามาตย์  เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

    ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเท่านั้น

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047