วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

กรมชลประทาน ประชุม และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยัง และลำน้ำชีตอนล่าง จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด

       ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประชาชน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการรายงานการศึกษาของโครงการฯ

       นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด กล่าวว่า พื้นที่ลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และมักจะเกิดน้ำลันตลิ่งอยู่เป็นประจำ กรมชลประทานได้เล็งเห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จำเป็นต้องมีการวางแผนแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสภาพพื้นที่ และระบบลำน้ำมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำข้างเคียงและระบบลุ่มน้ำหลัก จึงให้มีการดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำซีตอนล่าง จังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมเน้นในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับพิจารถขาดแคลนน้ำจากการพัฒนาโครงการ การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจและออกแบบเบื้องต้น

     นอกจากนี้ยังดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่หวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาความเหมาะสมในการบรรเทาอุทกภัยและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=Oe6LDn1FIXk

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047