วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 2 กำชับประชาชน ให้ติดตามเชื่อฟัง ประกาศเตือนจากจังหวัด หลังลงพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อม ให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด และร่วมมือแก้ปัญหารับมือมวลน้ำด้วยกัน

     

      เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.  พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด“ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พลตรีวีระยุทธ  รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6   พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา. ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด  นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ   จังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ ปัจจุบันอำเภอสุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังอุทกภัย ริมลุ่มน้ำชี /น้ำยัง มี  8 อำเภอ 31 ตำบล 90 หมู่บ้าน (ริมน้ำชี/น้ำยัง) ประกอบด้วย อ.จังหาร/เชียงขวัญ/โพธิ์ชัย/เสลภูมิ/ทุ่งเขาหลวง/อาจสามารถ /ธวัชบุรี และพนมไพร. เนื่องจากจะส่งกระทบต่อบ้านเรือนราษฏร  การเกษตร และสัตว์เลี้ยงของประชาชน

   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางชี้แจงข้อมูลและการประเมินสถานการน้ำ,พื้นที่เสี่ยง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงพื้นที่การระดมทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชน

พล.โท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า  ขอให้เฝ้าระวังล่วงหน้าก่อนเหตุ ในพื้นที่ตอนบน เตรียมพร้อมที่แก้ปัญหาของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  เตรียมยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานเป็นปัจจุบันที่สุด ลดความเดือดร้อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุต้องเตรียมอพยพผู้คน เฝ้าระวังความเสียหายด้านทรัพย์สิน ให้พร้อม โดยให้ประสานเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การอำนวยการสั่งการ ของผวจ.ร้อยเอ็ด 

  แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายที่สำคัญดังนี้

1. การเตรียมการ ให้ดำเนินการให้ก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดการสูญเสีย เช่น การแจ้งเตือน, การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง, การจัดสร้างที่พักพิง, การขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง และการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร

2. ให้ ศบภ.มทบ.27 สนับสนุนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งกำลังพล, ยุทโธปกรณ์  อย่างเต็มขีดความสามารถ

3. การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน ให้ร่วมกับตำรวจ, อพปร.ดูแลอย่างใกล้ชิด

4. เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติของกำลังพล รวมถึงประชาชนมิให้เกิดอุบัติเหตุ

5. เน้นบทบาทของจิตอาสาเป็นผู้นำในการเข้าช่วยเหลือประชาชน

6.ให้ทำแผนการรักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยให้มีความเร็ว เพื่อการรักษากำลังพลได้อย่างรวดเร็ว

7.ให้ชลประทานประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งเตือน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ทันท่วงที

8. มทภ.2 อนุมัติให้ ศบภ.มทบ.27 สามารถโยกกำลังในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ให้ พล.ร.6 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เมื่อได้รับการร้องขอ

   จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม การสูบการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านปากบุ่ง ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ย้ำกำชับประชาชนอย่าประมาท ให้ติดตามเชื่อฟัง ประกาศเตือนจากจังหวัด  ให้หน่วยงานรับผิดชอบเริ่มออกตรวจสอบพื้นที่ อย่างต่อเรื่องทุกระยะ เพื่อรับมือให้ทันท่วงทีสร้างการรับรู้ ให้กำลังใจ และสร้างความอบอุ่นใจ ในการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่อไป

    ซึ่ง จนท.ประจำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง (เขื่อนร้อยเอ็ด) สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำ จากชัยภูมิ ที่ไหลมาตามลำน้ำชี และมวลน้ำ อีกทางหนึ่งที่จะปล่อยมาจากเขื่อนลำปาวเนื่องจากระดับน้ำ เกินกว่ามาตรฐาน จึงยกบานประตูระบายน้ำ ทั้ง 6 บานขึ้นสูงสุด เพื่อเร่งระบายน้ำ แต่ต้องคอยเอาผักตบชวาที่มากับมวลน้ำออก เพื่อให้มวลน้ำได้ไหลเร็วตามปกติ ในการช่วยเร่งระบายน้ำ เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ รองรับน้ำจากทางตอนบนจาก จ.ชัยภูมิ ที่กำลังจะมาถึงในระยะทางใกล้นี้ ในขณะที่ระดับนี้ ซึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

///////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047