วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการอย่างสมเกียรติ

    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กับ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ท่านใหม่ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพน้อยที่ 2 และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยได้กระทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ฯ  ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

***พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และต้องการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้มณฑลทหารบกที่ 27 มีความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานราชการอื่น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถยืนหยัดได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นเสาหลัก พร้อมที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ โอกาสที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่ ขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวทุกท่าน ที่เสียสละอุทิศ กำลังกาย กำลังใจ เพื่อทำให้กองทัพบกและประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

***พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ท่านใหม่ กล่าวว่า ตามที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในครั้งนี้ รู้สึกความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จนหาที่สุดมิได้ และขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติ และสำคัญยิ่งนี้ ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อทำให้มณฑลทหารบกที่ 27เป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ สืบไป

   ***ซึ่งมีลำดับพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.๒๗ ประกอบ

       พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์

      พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลดรีพระยาประเสริฐสงคราม

      พิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     – เจ้าหน้าที่ รับเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ จาก ผบ.มทบ.๒๗ (ท่านใหม่)

    ***จากนั้นได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ (ท่านเดิม) ส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ (ท่านใหม่) กล่าวรับมอบหน้าที่การบังคับบัญชาหน่วย  ณ ลานหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27

/////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047