วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

03 ต.ค. 2021
553

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ U2T โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา ศรีสุธรรม และ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลขัวเรียง ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียว กำนันตำบลขัวเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่าง ๆ และสมาชิกชุมชนตำบลขัวเรียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในพิธีเปิด ท่านนายอำเภอชุมแพ ได้กล่าวถึงความปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลขัวเรียงถึงแม้ตำบลขัวเรียงจะอยู่ติดกับภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแต่ยังคงประสบปัญหาเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงต่อการเกษตรและการกักเก็บน้ำในพื้นที่ ดังนั้น ท่านจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำองค์ความรู้และแนวทางการจัดการน้ำที่จะช่วยแก้ไขปัญหามาใช้ในเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลขัวเรียงอย่างยิ่ง โดยท่านนายอำเภอชุมแพได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อว. ที่ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดองค์รู้และนวัตกรรมการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลขัวเรียง

วลา 09:30-11:00 น. วิทยากรในการฝึกอบรม นำโดย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลุ่มน้ำและนิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน และคุณเฉลิมเกียรติ ปลาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ได้บรรยายถึง (1) ความสำคัญของการทำบ่อเติมน้ำใต้ดินทั้งรูปแบบบ่อเติมน้ำแบบเปิดและบ่อเติมน้ำแบบปิด (2) หลักเกณฑ์และแนวทางการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำบ่อเติมน้ำใต้ดิน และ (3) ขั้นตอนการทำบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบเปิด และแบบปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เน้นเทคนิคการทำต้นแบบบ่อเติมน้ำแบบปิด เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่สูง และที่สำคัญประชาชนสามารถนำไปดำเนินการในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนในพื้นที่ของตนเองได้  และในเวลา 11:10 น. วิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมกันทำต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด ในบริเวณพื้นที่ อบต.ขัวเรียง ซึ่งบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ำและลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวส่งผลให้เกิดการซึมน้ำลงสู่ดินชั้นล่างได้ช้า ดังนั้น วิทยากรจึงเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหานี้ในการทำต้นแบบบ่อเติมน้ำแบบปิดเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการทำต้นแบบบ่อเติมน้ำแบบปิดได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้นำ นำโดย ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนสมาชิกในชุมชน ทำให้ได้ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินมาตรฐานของชุมชนขัวเรียงที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานแก่ผู้ที่สนใจเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยในระหว่างที่ร่วมกิจกรรมกันทำบ่อเติมน้ำต้นแบบนั้น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ซักถามวิทยากรเป็นระยะตลอดช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเติมน้ำใต้ดินให้แก่ชมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนในครั้งนี้

ที่มา https://th.kku.ac.th/76821/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน
อลังการ!มข.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 65 “หัวใจโดดิดง”
กฟผ. จับมือ 4 มหาวิทยาลัย และ สอศ. ลุยปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ฟื้นฟูระบบนิเวศ 4 ภาค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยี