วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

สภาพลเมืองร้อยเอ็ด รับโล่รางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE)

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดเวทีเสนอนโยบายสาธารณะ พิธีมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ และพลเมืองต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้มด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า  ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนพลเมืองในตำบลและอำเภอ เข้าร่วมเวที ฯ จำนวน 200 คน

      ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 เป็นรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564  พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักงานเลขาธิการดำเนินการเข้าร่วม นำเสนอโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง เพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน (Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE) ของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ที่ดำเนินโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านงบประมาณให้กับสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการ   ทำให้สภาพลเมืองร้อยเอ็ดสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสร้างความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

            ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานสภาพลเมืองร้อยเอ็ด และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-สืบเนื่องมาจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด และได้ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด ทำให้สถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ หรือ ก.พ.ร.  ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเห็นว่า รางวัลนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดำเนินโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านงบประมาณ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  ทำให้สภาพลเมืองร้อยเอ็ดสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสร้างความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  จึงได้นำโล่รางวัลเลิศรัฐ มามอบให้เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความภูมิใจในความสำเร็จในวันนี้

      กิจกรรมในวันนี้ได้จัดผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนพลเมืองแต่ละพื้นที่ รวมทั้งมอบโล่รางวัลและใบเกียรติบัตรให้กับพลเมืองต้นแบบระดับตำบล ระดับอำเภอในการ พร้อมเสนอนโยบายสาธารณะให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1. การสร้างสำนึกพลเมืองพัฒนาคนร้อยเอ็ด

2. การเลือกตั้งสมานฉันท์

3. โคก หนอง นาบุรี อาหารปลอดภัย

   นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความยินดีกับพลเมืองต้นแบบระดับตำบล และระดับอำเภอทุกท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเมืองต้นแบบทุกท่านจะเป็นแบบอย่างและขยายผลของความเป็นพลเมืองไปยังประชาชนในชุมชนของท่าน เพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้น่าอยู่และเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ  /ภาพ/ข่าว

0956628047