วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการฯชี้แจงบทบาทหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564

      ตามที่ เรื่องการแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจความตามในมาตรา 16 (3) (ช) แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 และข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาชาชองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย อิสิสิงห์ เป็นประชานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับจากปีปฏิทิน

     เมื่อวันที่21 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิชัย  อิสิสิงห์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังฃหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจง ตามคำสั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ 058/2560 เรื่องการแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคำสั่งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่องแต่งตั้งกรรมการ และที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมรายงานกิจกรรมของสภาฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564

         ในการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสถาพร   มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ควบตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผอ.ททท. สำนักงานขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด  ปี 2565

    ซึ่งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แบ่งสาขาการท่องเที่ยว เป็น 11 สาขา ได้แก่ สาขาท่องเที่ยวชุมชน/สาขาแหล่งท่องเที่ยว/สาขาท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ/สาขาท่องเที่ยววิถีพุทธ/สาขาธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์/สาขาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/สาขาร้านอาหารและภัตตาคาร/สาขาร้านขายของฝากและของที่ระลึก/สาขาโรงแรมและที่พัก/สาขาธุรกิจรับขนส่งนักท่องเที่ยว 1 /สาขาธุรกิจรับขนส่งนักท่องเที่ยว 2  คณะกรรมการที่ปรึกษา 18 คน

โดยมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  18 คน  รองประธานสภา 11 สาขา   และคณะกรรมการฯ รับผิดชอบเอกสารการเงิน/ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ  รวม 18 คน ได้แก่

1. นายวุฒิชัย อิสิสิงห์                                                              ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

2. นางรุ่งทิวา ธรณี                                                                   รองประธานสภา สาขาท่องเที่ยวชุมชน

3. ดร.สมโชค เฉตระการ                                                           รองประธานสภา สาขาแหล่งท่องเที่ยว

4. นางจินตนา ชื่นวัฒนา                                                          รองประธานสภา สาขาท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

5. นางสุกัญญา อึ้งตระกูล                                                        รองประธานสภา สาชาท่องเที่ยววิถีพุทธ

6. นางนวลรัตน์ พันธโคตร                                                        รองประธานสภา สาขาธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

7. นางจินดารัตน์ ธนโชคชัยอนันต์                                            รองประธานสภา สาขาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

8. นางพรสวรรค์ พัชรเวทิน                                                      รองประธนสภา สาขาร้านอาหารและภัตตาคาร

9. นายคัมภีร์ สมภักดี                                                             รองประธานสภา สาขาร้านขายของฝากและของที่ระลึก

10. นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์                                                 รองประธานสภา สาขาโรงแรมและที่พัก

11. นายวรฉัตร ขันแข็ง                                                           รองประธานสภา สาขาธุรกิจรับขนส่งนักท่องเที่ยว 1

12. นายเอกรัฐ พลซื่อ                                                            รองประธานสภา สาขาธุรกิจรับขนส่งนักท่องเที่ยว 2

13. นางวนันตญา วิสตรานุกูล                                                กรรมการและเหรัญญิก

14. ดร.ศศินันท์ พูลลาภ                                                         กรรมการและนายทะเบียน

15. นางชุติพันธ์ หาญประสิทธิ์คำ                                       กรรมการและปฏิคม

16. นายณรงค์กร วงศ์กรฉัตร งเวียน                                   กรรมการและประชาสัมพันธ์

17. นางอัมพา รัตนสวนจิก                                               กรรมการและเลขานุการ

18. นางรสสุคนธ์ อิสิสิงห์                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางศิรินทรา เพชรชรัตน์                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานการ

การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 18 คน มีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่เท่ากับวาระของคณะกรรมการสภาฯ

1. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์                                                                            ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด                                                       กรรมการที่ปรึกษา

3. ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น                                            กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด                                                     กรรมการที่ปรึกษา

5. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด             กรรมการที่ปรึกษา

6. ประธานชมรมผู้ประกอบการรถรับจ้างไม่ประจำทาง (รถ 30) จังหวัดร้อยเอ็ด     กรรมการที่ปรึกษา

7. นางรัตนา มงคลศรีสวัสดิ์                                                                               กรรมการที่ปรึกษา

8. นางเปรมจิต สีแซก                                                                                        กรรมการที่ปรึกษา

9. นางวิวรรณ เศรษฐปียานนท์                                                                           กรรมการที่ปรึกษา

10. นางจำเนียร สารโภค                                                                                   กรรมการที่ปรึกษา

11. นางพิณทิพย์ ชัยคณารักษ์กุล                                                                       กรรมการที่ปรึกษา

12. นายรัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ                                                                      กรรมการที่ปรึกษา

13. ตร.อนงค์ พืชสิงห์                                                                                       กรรมการที่ปรึกษา

14. นายอนุพล วงศ์ทิพนาถ                                                                               กรรมการที่ปรึกษา

15. นายเทพพร จำปานวน                                                                                กรรมการที่ปรึกษา

16. นางวทัญญ ชัยอุดมสม                                                                              กรรมการที่ปรึกษา

17. นางวราภรณ์ จุทางกูร                                                                                กรรมการที่ปรึกษา

18. นางอาภรณ์ นันโท                                                                                    กรรมการที่ปรึกษา

**ก่อนเข้าวาระการประชุมได้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัล สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ระดับสากล Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ยืนยันว่าสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมาตรฐานด้านสถานที่จัดงานของไมซ์

///////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047