วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

จ.ร้อยเอ็ด พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ภายใต้โครงการ มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดด ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”ประจำปี 2564 และการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 9o วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติใบประกาศเกียรติคุณพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมฯ ให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น โครงการแก้ไขปัญหาความอยากจน ดีเด่น  

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์​ ถนอมแสง​ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม

   นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่นภาคีการพัฒนา ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งนี้ได้ทำพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมฯ และใบประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย

1. พิธีอัญเชิญและรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านตาหยวกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุพจน์ พรมโคตผู้นำ อช.(ชาย) ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์

3. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ผู้นำ อช. (หญิง) ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี

4. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. พิธีรับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

6. พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ จำนวน 4 ท่าน พัฒนากร จำนวน 20 ท่าน

7. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับกองทุนชุมชนที่มีผลการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ (กิจกรรมการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด) จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

– โล่กองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองคูณกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

– โล่กองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับดีเด่น ได้แก่ บ้านคางฮุง หมู่ที่ 5 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047