วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

สกู๊ปพิเศษ”รณรงค์การแยกขยะ” รวมกันเป็นขยะ กับการแยกเป็นทรัพยากร

สกู๊ปพิเศษ”รณรงค์การแยกขยะ” รวมกันเป็นขยะ กับการแยกเป็นทรัพยากร เป็นการผลิตจากสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์แยกขยะมูลฝอยเทศบาล นครราชสีมา ทำให้ได้ตระหนักรู้ถึงแนวทางการจัดการปัญหาขยะด้วยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า มีทิศทางของการพัฒนาทีมีการกำกับดูแลที่ดี เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจทีมีการกระจายรายได้และการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน รวมกันเป็นขยะ กับแยกเป็นทรัพยากร, ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสัมภาษณ์มี นายวินจ ศรีอุบล ผู้อำนวยการฝ่าย กกพ.ประจำเขต 4,นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น,นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น PTT OR,นางอรอนงค์ คำแพงตา แม่บ้าน,นักแสดงรับเชิญ ด.ญ.หยาดรุ้ง แก้ววิศิษฎ์ สำหรับการผลิตคอนเทนต์ของสื่อท้องถิ่น จากกลุ่มผู้ชนะจากกิจกรรม Workshop มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัชรพงศ์ ทองรุ่ง บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC วิศรุต เคหะสุวรรณ เจ้าของเพจคิดด้วยภาพ และ สุมนา วิสารทสกุล วิทยากรกระบวนการด้านการมีส่วนร่วม ร่วมให้การแนะนำ ชี้แนะผลงานแก่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในการผลิตคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ ให้มีการเผยแพร่นำเสนอต่อประชาชนทั่วไป **จากโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ที่จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)