วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มข. MOU ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มุ่งร่วมมือวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพความรู้ครูชายแดน

22 ส.ค. 2021
608

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พลตำรวจตรี สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมลงนาม  โดยการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

20210820 IMG 9904 500x333

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จะได้ร่วมมือกันทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครูตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

“ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมรู้สึกยินดีที่เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นในครั้งนี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 นี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนส่งเสริมศักยภาพการจัดศึกษา อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป” อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าว

ประชุม 500x281

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้จากความมุ่งหมายร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การผลิตสื่อ และ นวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรของครูตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

“แนวทางความร่วมมือนั้นจะเป็นรูปแบบกิจกรรมประสานความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล โดยเชิญคณาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านวิชาการที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ทั้ง 2 หน่วยงานเห็นชอบ”  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

พลตำรวจตรี สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  กล่าวขอบคุณท่านอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มองเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จนเกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้

“ปัจจุบันกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบจำนวน 53 แห่ง มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 368 คน  มีนักเรียนจำนวน 5,325 คน ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงกับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ และ นวัตกรรมการเรียนรู้ หลายด้าน อาทิ ด้านสังคมศึกษา ศีลธรรมหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ นอกจากนี้ การ MOU ครั้งนี้ยังเป็นการสนองพระดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กนักเรียนในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป” ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  กล่าว

ที่มา/ https://th.kku.ac.th/73018/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้
ไข่แพง!ไข่ไก่ขอนแก่นปรับราคาขึ้นแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นในพื้นภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพร่าง กายเพื่อความพร้อม
วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกวาดอีก 6 รางวัล
“กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.ชุมแพ
ตร.ทางหลวงขอนแก่นให้การจราจรตลอด24 ชม.ฝนตกน้ำท่วมถนนมิตรภาพ