วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คัดเลือกผลงานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal ( Law and Politics Young Citizens Awards Awards)

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ Law and Politics Young Citizens Awards Awards ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวม 15 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้านนิติศาสตร์  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ  ซึ่งผลงานได้ปิดรับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และผลงานที่เข้ารอบต้องลงเผยแพร่ในช่อง ยูทูป (YouTube) แ ล ะในเพจเฟซบุ๊ค Facebook ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และจะทำการประกาศผลรอบตัดสินโดยนับคะแนนผ่านยอดแชร์ และยอดกดไลฟ์   ในวันที่ 8 กันยายน 2564

       ที่ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ประชุมคณะกรรมการ ก่อนเข้าตัดสินคลิปวีดีโอ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal Law and Politics Young Citizens Awards  ผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งเข้าการประกวด  ทุกคะแนนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และขั้นตอน ตามที่ คณะฯ ได้วางไว้ ซึงในการตัดสินแต่ละประเภคจะใช้คณะกรรมการตัดสินประเภทละ 3 คน 2 คนเป็นอาจารย์คณะสาขา อีก 1 ท่านจะเป็นคณะกรรมการภายนอกร่วมตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย

     **การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

– Law and Politics Young Citizens Awards ด้านนิติศาสตร์  ธีม “กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal” มีผู้ส่งเข้าประกวด 5 ทีม ผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ได้แก่  โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนบัวขาว  ส่วนอีก 2 ทีม ขาดคุณสมบัติไม่ตามเกณฑ์สมัคร

– Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ธีม “ระบบบริหารราชการไทยในยุค New Normal” มีผู้ส่งเข้าประกวด 3 ทีม ผ่านทั้ง 3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ โรงเรียนกมลาไสย  และโรงเรียนสุวรรณภูมิ วิทยาลัย

– Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐศาสตร์ ธีม “พลเมืองประชาธิปไตยในยุค New Normal” มีผู้ส่งเข้าประกวด 6 ทีม ผ่านทั้ง 6 ทีม ได้แก่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  โรงเรียนพยัคกภูมิวิทยาคาร โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรีคุรุราษฎร์วิชาคม โรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   

   การประกาศผลรอบตัดสิน รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็ปไซต์ (Website) คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดhttps://lpp.reru.ac.th/ และเพจเฟซบุ๊ค (Facebook) คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       กิจกรรมจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ละประชาชนเข้าถึงคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มากขึ้น รวมถึงการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตทางสังคมในยุค New Normal  ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีควบคู่กับอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์ การทำงานที่บ้าน การประชุมออนไลน์  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ มากกว่าโทษ อย่างเช่น  ข้อกฏหมายเมื่อมีประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  ต้องระวังอย่าละเมิดมิฉะนั้น อาจมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จะเป็นการเสียเงินเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

/////////////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /*ภาพ/ข่าว

0956628047