วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”

17 ส.ค. 2021
173

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”/สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มข. ให้สามารถตั้งโจทย์วิจัย เพื่อให้ทำการวิจัยได้ เขียนรายงานการวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติได้ โดยมี รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน ทั้งแบบ on site และแบบ online

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า “สำนักบริการวิชาการ มข. มีภารกิจดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อการปรับเปลี่ยนด้านการศึกษา และปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากการรับใช้สังคมเปลี่ยนเป็นการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน โดยมีภารกิจคือ 1) การบริการวิชาการสู่ชุมชน 2) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบประกาศนียบัตรและแบบให้ปริญญา และ 3) หลักสูตรวิถีใหม่ (New Normal Curriculum) คือหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนางานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและมีการเผยแพร่ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ”

รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม ได้กว่าถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนว่า “ปัจจุบันการวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ จำกัดอยู่แค่รั้วมหาวิทยาลัย เนื้อหาหรือสาระขององค์ความรู้ก็จะจำกัดอยู่แค่การวิจัย จึงจำกัดการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีความหลากหลาย ด้วยการพัฒนาของ Disruption ด้านเทคโนโลยี ที่ทำให้ความรู้นอกมหาวิทยาลัยมีความก้าวกระโดษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกำลังสร้างแนวคิดใหม่ว่าความรู้ ไม่ได้มาจากการวิจัยอย่างเดียว แนวคิดการตั้งโจทย์การวิจัยไม่ใช่การตั้งไปจากมหาวิทยาล้ยอีกต่อไป สำนักบริการวิชาการถือว่ามาถูกทาง เราต้องค้นหาโจทย์ความรู้จากชุมชน จากแหล่งความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย เราจึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องและถูกจุด”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เป็นประธานการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นระหว่าง 22.00-04.00 น.
“Café Amazon x NaRaYa ร่วมเติมพลัง ปันสุข กระจายรายได้สู่ชุมชน”
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ การคลังออกใบรับรองกระจายเงินพิเศษ จ่ายเงินให้รายชื่อละล้านบาท และล้างหนี้ให้