วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตย์ มข. เสริมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

13 ส.ค. 2021
119

ทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรใน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น  นำโดย อาจารย์ ลัทธพร จันทองหลาง และ อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา บรรยายเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์,  อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และ อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง บรรยายเรื่อง “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด” ระหว่างเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา  ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0TOP ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มละ 2 คน ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) หรือผู้แทน อำเภอละ 1 คน ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดรุ่นละ 3 คน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า การร่างแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนการผลิตและการส่งเสริมการขายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, คุณจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คุณอุไรพร ถิ่นวิมล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา/https://www.kku.ac.th/11710

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชป.6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดตลอดลำน้ำชี ระบายน้ำจากชัยภูมิ ผ่านขอนแก่น-มหาสารคาม ลงสู่ร้อยเอ็ด ตามแผนบริหารจัดการน้ำ
ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
พช.ขอนแก่น -ดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2
พช.มัญจาคีรี – จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
เล่นเหนือกว่าทรู แบงค็อก อัดบุรีรัมย์ 2-0
ชาวขอนแก่น แห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 วันแรกคึกคักพบระบบลงได้ตามปกติ