พช.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี พัฒนาชุมชน

พช.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี พัฒนาชุมชน “หิ้วตะกร้าไปเอามื้อ แบกจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ครั้งที่ 2
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงโคก หนอง นา ของนายธีรศักดิ์ สิงห์นี บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝางเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาพัฒนาชุมชน ” หิ้วะกร้าไปเอามื้อ ถือจอบเสียมไปพลิกฟื้นแผ่นดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้พี่น้องประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอด และขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยมีกิจกรรม

 1. ปล่อยปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาหมอเทศ และปลาดุก
 2. ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขามเทศ น้อยหน่า
 3. ปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิดิ19 ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร และตะไคร้
 4. ดำนา
  นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในระดับครัวเรือน รวมถึง ทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19
  โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอุดม จันทร์โสดา นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายอดิศักดิ์ โคตรโยธา กำนันตำบลหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-11 ต.หนองบัว ครัวเรือนต้นแบบ และนักพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รวม 30 คน ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านไผ่เดือนร้อนหนักถูกคนร้ายขโมยแผงโซล่าร์เซล-ปั้มน้ำ ไม่ถึง 1 เดือน โดนไป 4 ราย
มข.เปิดอาคารปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มิ้ม Insectarium x creative park โดยคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นสนับสนุนเวทีสู่ความฝันฯได้ตัวแทน 10 หนุ่ม-สาวมากความสามารถ ‘Campus Star 2023’ ตัวแทนภาคอีสาน
รมช.มท.เปิดประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อยขอนแก่น มั่นใจอ้อยไทย ราคาพุ่ง 1,800 ตันต่อไร่แน่
มข. เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน หนุนวิจัยแนวหน้าระดับโลก
ขอนแก่นจัดใหญ่หมอลำเฟสติวัล เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดเต็มหมอลำชื่อดังกว่า 24 คณะ 3 วัน 3 คืน