วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. ฝึกทักษะการสาวไหมสู่มาตรฐานสากลให้กับทายาทชุมชน

13 ก.ค. 2020
661

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาวไหมให้ได้เส้นไหมตามมาตรฐานสากล” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า “สุขกระเสริม” ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่ากระเสริม ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเพิ่มทักษะในการผลิตรวมถึงศักยภาพของกลุ่มให้เป็นมาตราฐานมากยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. เป็นประธาน นายนิคม กลางหนองแสง นายก อบต.ท่ากระเสริม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางสาวพิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุพจน์ บรรเทา ช่างต้นแบบสิ่งทอ และนายวีระพงศ์ ศรีหาพล นักวิชาการเกษตร จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น เป็นวิทยากร

 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.อำพน ห่อนาค ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการอีก 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในครั้งนี้

 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ว่า “เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามาถและสร้างมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้ทอผ้า รวมถึง เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้น แม้จะเกิดวิกฤตการต่าง ๆ เช่น Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก สำนักบริการวิชาการ จึงมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการค้นหาเยาวชนในพื้นที่ ผู้สนใจเข้าเรียนรู้เพื่อสืบทอด รักษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสืบต่อไปด้วย

  เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดแยกรังไหม การควบคุมอุณหภูมิ เทคนิคการสาวไหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจมาตรฐาน จนได้เส้นไหมที่พร้อมเข้ารับการตรวจ โดยเส้นที่ไหมที่ผ่านการรับรองนั้น สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร “Q” (Q Mark) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มมูลค่าให้กับเส้นไหมได้อีกด้วย ซึ่งจากการสุ่มตรวจเส้นไหมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของชาวบ้าน พบว่าผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตราฐานของกรมหม่อนไหม