จว.ขอนแก่น : ร่วมส่งผ้าประกวดลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค 178 ผืน ยกความล้ำสมัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 09.00 น.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค จุดดำเนินการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ พัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทาน
“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค ระหว่างวันที่ 10 – 26 มิถุนายน 2564 จุดดำเนินการได้แก่ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และระดับประเทศเดือนกรกฎาคม 2564

417655


สำหรับวันนี้คณะกรรมการประกวดฯดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือกผ้าที่ส่งเข้าประกวดตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจังหวัดขอนแก่น มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกลุ่ม otop ส่งเข้าร่วมประกวดจาก 24 อำเภอ จำนวนผ้าทั้งหมด 178 ผืน ได้แก่

  1. ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอจำนวน 155 ผืน
  2. ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอจำนวน 17 ผืน
  3. ผ้าไหมเทคนิคผสม จำนวน 3 ผืน
  4. ผ้าไหมเทคนิคสร้างสรรค์จำนวน 2 ผืน
  5. ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 1 ผืน
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาไทย เพื่อฟื้นฟูมรดกงานศิลป์ล้ำค่าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสื่อสารอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูประการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย ไม่ว่าจะในชนบทและเมือง ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย” ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ ตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความงดงามของผ้าไทย จะคงอยู่คู่กับสังคมไทย ทำให้พี่น้องทั้งหลายกล้าที่จะออกจากกรอบ ความคิดที่มีต่อผ้าไทยแบบดั้งเดิม ในวันนี้ คุณหนูประการที่เกิดขึ้น จึงไม่เพียงแต่วงการผ้าเท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปถึงการสร้างคุณค่าในงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ประเภทอื่นๆอีกด้วย ด้วยพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา หนุนให้พี่น้องช่างฝีมือกลุ่มทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังคงสามารถสร้างรายได้ หมุนเวียนเลี้ยงดูครอบครัว แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201(COVID-19) ให้ฝ่าฟันไปได้อย่างมั่นคง
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png