วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

พช.ขอนแก่น / ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

พช.ขอนแก่น / ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช” หิ้วจอบ แบกเสียม เอาแฮง สร้างแปลงไฮ่นา โดยมีนายคารม คำพิฑูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานเปิดงาน นายวินัย รันดร พัฒนาการอำเภอหนองสองห้องกล่าวรายงานและนำเรียนวัตถุประสงค์กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครัวเรือนต้นแบบ ผู้นำสตรี ราษฎรในหมู่บ้าน นพต.และ นพร. เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบนางสำรวย เตคำหันต์ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาคี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครัวเรือนในหมู่บ้าน ตำบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้มงคล อาทิ ต้นขนุน พะยูง ราชพฤกษ์ อินทนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19(COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png