วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

พช.ขอนแก่น/คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางปรีญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ชนินทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรฯได้ร่วมกันลงพื้นที่ระดับ กลุ่มโซนอำเภอที่ 4 เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและพิจารณาผลการ ดำเนินงานของหมู่บ้าน ดังนี้
– เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและพิจารณาผลการ ดำเนินงานของหมู่บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพและประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับ
-เวลา 14.00-16.30 น. คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและพิจารณาผลการ ดำเนินงานของหมู่บ้านใหม่นาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพรอนันต์ มาตรสร้อย ผอ.โรงเรียนใหม่นาเพียง ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรและประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับ
การประกวดครั้งนี้เกิดจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 : กระบวนการเชิดชูเกียรติคัดเลือก กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงาน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สาธารณชน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทองรวม 4 ประเภท และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง 1 ครัวเรือน ดังนี้

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัดๆละ 1 หมู่บ้าน
  2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ชาย หญิง ระดับจังหวัดๆละ 2 คน
  3. กลุ่ม/องค์การชุมชนแก่นหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัดๆละ 1 กลุ่ม
  4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัดๆละ 1 แห่ง
  5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัดๆละ 1 ครัวเรือน
    ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png