วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

พช.ขอนแก่น/ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

พช.ขอนแก่น/ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการคัดเลือกฯลงพื้นที่อำเภอชุมแพ ซึ่งเป็นจุดรวมอำเภอโซน 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการฯ และผู้แทนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ จากนั้นคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ
สำหรับการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยดำเนินการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท และมีเงินรางวัลประเภทละ 1 รางวัล ดังนี้
1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 15,000 บาท
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 8,000 บาท
3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 8,000 บาท
ส่วนการพิจารณาคัดเลือกในวันนี้ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอชุมแพ ซึ่งเป็นจุดรวมอำเภอโซน 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ได้แก่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน
2) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ
3) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูเวียง
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

381430
381431
381438
381440
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png