พช.ขอนแก่น / ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบแบกเสียม เอาแฮง สร้างแปลงไฮ่นา”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานเปิดงาน นางสาวณฐมน ศรีอาจ พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า กล่าวรายงานและนำเรียนวัตถุประสงค์กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลเขาน้อย ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 32 ครัวเรือน นพต. และ นพร. ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ แปลงนา นางศรีนวล วิจิตรฐะพันธ์ บ้านศรีประทุม หมู่ที่11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช. ในฐานกิจกรรมต่างๆเช่น ฐานคันนาทองคำปลูกต้นไม้ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนมีน้ำยา ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสามัคคี
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ได้มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งมอบนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนงานรัฐบาล งานกระทรวงมหาดไทยและงานในหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนและได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางของการพัฒนาโลกในสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาชุมชนของสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาระบบทุนนิยมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้ชุมชนคำนึงถึงความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

376465
376467
376571
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png