วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ค้นหา: กสทช

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

14 เม.ย. 2022
14 เมษายน 2565 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 11 คน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น โดยที่ประธาน

ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจาก กสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567

14 ก.พ. 2022
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข่าวด่วนว่า ศาลปกครอง ยกฟ้อง กสทช. สืบเนื่องจากกสทช.อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 500 วัตต์ ไปจนถึงสิ้น ปี 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ผู้นำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจา
    • 1
    • 2